Instal·lació d'elements de protecció a la Presa d'El Pontón de la Oliva


Instal·lació d'elements de protecció a la Presa d'El Pontón de la Oliva

Obres d'instal·lació de tancaments, proteccions i baranes a l'entorn de la presa de Madrid.

Client:
Canal de Isabel II Gestión
Localització:
Madrid
Període:
10 mesos
Tipus de servei:
Preses i xarxes de reg
Import:
333.808,87€

Instal·lació d'elements de protecció contra caigudes i despreniments, dissenyats expressament per a la seva col·locació a l'entorn de la presa d'El Pontón de la Oliva. 

Aquesta instal·lació té la particularitat de ser la primera construïda a Madrid (l'any 1851) durant el regnat d'Isabel II, per portar l'aigua de la serra a la capital i proveir Madrid d'aigua de gran qualitat.

La presa es troba actualment en desús i és un enclavament de gran afluència turística i d'activitats ludicoesportives (escalada i senderisme).

- Col·locació de nous elements de barrat i tancament del recinte, tant en paviments ferms existents com en sabates executades prèviament.

- Muntatge de portes de pas integrades al disseny del barrat, en aquells punts en què es requereixi el pas de persones o vehicles.

- Col·locació de pantalles de protecció dinàmiques davant del risc de despreniments de material de la muntanya.

- El vessant del marge dret es pot dividir en dos trams: el tram superior inclinat i el tram de roca vertical on s'ubica la passarel·la.

- Les pantalles i tancaments dinàmics s'instal·laran a la cornisa entre ambdós trams, punt en què es protegeix la passarel·la i l'embassament dels despreniments procedents del vessant. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Serveis que s'han de realitza

Desmuntatges:
Desmuntatge de 600 m de baranes existents que respecten els suports de forja d'especial interès.

Fabricació al taller:
Fabricació al taller de barrat i baranes d'acer galvanitzat lacat al forn.

Muntatge especial en obra:
Muntatges especials en obra de les tanques i baranes fabricades al taller.
S'instal·laran un total de 730 ml de baranes i 81,23 m2 de barrat.

Pantalla dinàmica 500kJ:
Execució de 170 ml de pantalla dinàmica per a protecció davant de despreniments de roques.
 

Mitjans human

Personal del taller:
Personal qualificat per a la prefabricació al taller de les baranes i el barrat.

Personal de muntatge en obra:
Oficials muntadors per a l'execució in situ del muntatge del barrat i les baranes, inclòs un equip de treballs verticals per a l'execució de zones d'especial dificultat

Mitjans auxiliar

Taller especialitzat:
Taller especialitzat en galvanitzat lacat al forn, amb assegurament de les espessors sol·licitades a les especificacions tècniques.

Mitjans d'elevació:
Utilització de grues de diferents capacitats per a la descàrrega i la col·locació de trams en zones de difícil accés.

 

Descàrregues


Galeria d'imatges