Filtre cadena rotatiu


Filtre cadena rotatiu

El filtre desenvolupat a partir del tambor rotatiu és indicat per a aigües que no estiguin excessivament carregades de residus.

El tamisat es fa mitjançant panells filtrants i la neteja es fa mitjançant aigua a pressió.

És indicat per a casos de grans cabals i en els quals hi ha variacions importants de nivell.

Les malles filtrants varien des de 0,25 mm fins a 10 mm.

 

Materials

Els tamisos i els filtres poden tenir el bastidor en acer al carboni, el qual és sorrejat amb partícules metàl•liques fins a un grau SA 2 1/2 SSO, i després s’hi aplica tres mans de pintura resistent a la corrosió. Els panells filtrants són d’acer inoxidable.

DETALLS

Dades tècniques

Equip motriu

El tamís és accionat per un motor-reductor, que mitjançant una doble transmissió per cadena actua sobre sengles corones dentades solidàries a les rodes d’arrossegament del filtre.

Motor-reductor d’engranatges d’eixos paral•lels, equipat amb un motor elèctric trifàsic asíncron amb protecció IP-55.

Tot el conjunt va muntat sobre una bancada ancorada a l’obra civil i obert per carcassa de protecció amb tapa d’acció a mecanisme.

Sistema de rentat de panells

S’efectua mitjançant aigua a pressió impulsada a través de filtres de raig pla. Els filtres se situen a la part alta de la màquina i al seu interior.

Bastidor

Està format per una estructura en perfils d’acer ancorada a l’obra civil. Els perfils laterals fan les funcions de guies, sobre les quals roden els rodets de les cadenes sense fi.

Estanquitat lateral

Queda assegurada mitjançant perfils de goma fixats als panells que llisquen sobre perfils d’acer ancorats a l’obra civil.

Panells filtrants

La tela filtrant està fixada als marcs per perfils d’acer. Els marcs estan units a la cadena transportadora, en disposició articulada, amb juntures de goma de perfil especial per assegurar l’estanquitat entre panells i pales per a la recollida de residus.

Tremuja de recollida de residus

Formada per xapa d’acer amb perfil adequat i orientada convenientment cap a la direcció del raig d’aigua de rentat.

Té una canaleta de recollida per on pot circular aigua per facilitar l’arrossegament dels residus.