Xarxes urbanes del 22@ del Poblenou


Xarxes urbanes del 22@ del Poblenou

Execució d’una xarxa de canonades preaïllades d’aigua calenta i freda per a la climatització dels edificis i les instal•lacions del barri 22@ del Poblenou de Barcelona.

Client:
Districlima
Localització:
Barcelona
Període:
Del 2005 a l’actualitat
Tipus de servei:
Xarxes de distribució fred-calor

Els treballs inclouen la redefinició de les xarxes, l’estudi de les dilatacions, les compres tècniques de canonades, les vàlvules i la instrumentació, l’obertura de rases, el desplegament i la soldadura de les canonades, el recobriment de les juntures entre tubs, serveis de neteja química, les proves de continuïtat elèctrica i les proves hidràuliques, l’emplenament de rases i les reposicions.

Destaca, per la seva complexitat especial, la instal·lació de xarxes en dos encreuaments de l’avinguda Diagonal realitzada mitjançant perforació horitzontal, d’una longitud en cadascuna de les claus de 70 metres i d’una profunditat de 8 metres, amb arquetes visitables (pous d’atac i recepció) en cada un dels dos extrems.

 
DETALLS

Dades tècniques

Canonades

Tipus de canonades: d’acer preaïllat.

Material d’aïllament: escuma de poliuretà.

Protecció exterior: polietilè d’alta densitat.

Diàmetre: entre 300 i 600 mm.

Longitud total: 30.150 ml.


Galeria d'imatges