Estació de bombament de Ramellat


Estació de bombament de Ramellat

Obres de reparació de la conducció Rabasa-Fenollar-Amadòrio Lot 4 Connexió de la dessaladora de Mutxamel amb la conducció. Bombament del Ramellat

Client:
Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Localització:
Alacant
Període:
Setembre de 2015 - Juliol de 2016
Tipus d'obra:
Operacions, reparacions i rehabilitacions
Import:
2.174.000 €

L'obra s'emmarca dins de l'actuació de les obres d'emergència per combatre els efectes de la sequera de l'any hidrològic 2014/2015 en l'àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Aquest lot 4 té com a objectiu principal connectar el dipòsit del Ramellat amb la conducció Rabasa-Fenollar-Amadòrio i el dipòsit obturador.
 

L'actuació realitzada és una estació de bombament que pren aigua del dipòsit del Ramellat i la impulsa fins a la nova obra d'entrega a través d'una conducció de 800 mm de diàmetre. Podem diferenciar tres accions principals: l'estació de bombament, la connexió de la nova impulsió amb la conducció existent i el dipòsit final d'entrega. 

L'estació de bombament està formada per un edifici independent al dipòsit d'aspiració de 172 m2 de planta. Es divideix en dues sales: 1) equips de bombament i elements hidràulics 2) se situen el conjunt d'equips elèctrics i telecontrol.
El grup de bombament es compon de tres equips en paral·lel. Les impulsions es connecten dins de l'edifici a un col·lector principal de DN 800 que discorre per la parcel·la fins que connecta amb la conducció antiga i queda duplicada fins a l'obra d'entrega. S'ha disposat la instrumentació de seguretat i de control necessària per al funcionament correcte de la instal·lació. 
 

La connexió elèctrica realitzada a mitja tensió per donar servei al bombament surt des de la dessalinitzadora de Mutxamel, instal·lació que també s'ha comunicat mitjançant fibra òptica amb el bombament i l'obturador.
L'arqueta d'interconnexió de formigó armat, de 69 m2, s'ha dissenyat per permetre diferents maniobres d'explotació. Consisteix en un sistema de 4 vàlvules manuals de DN800 que permet connectar les dues conduccions entre elles. 

L'obra d'entrega és una arqueta de formigó armat de 25 m2, semienterrada adossada i connectada a l'obturador existent mitjançant dues canonades de DN600. Es concep com una arqueta de ruptura de càrrega mitjançant un abocador de 2,4 m d'alçada. A sobre d'aquesta estructura, s'hi instal·len els elements de comunicacions amb el bombament i els senyals de control del sistema, així com una instal·lació fotovoltaica que subministra l'energia als equips instal·lats. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Estación de Bombeo

-    3 ud bomba vertical 500 kw, 735 m3/h 149 m.c.a.
-    1 ud calderín 15.000 l
-    16.000 kg calderería acero PN25
-    Valvulería y ppee en PN25 y dn 800, 600, 500 y 400 mm.
-    2.800 ml acometida L.S.M.T. 
-    Centro transformación eco 20000/400 V  2.000 kva
-    Cuadro de potencia y control
-    Cuadro de compensación de energía reactiva.        

 

Conducciones, arqueta de conexión y obra de entrega

-    676 ml conducción FD dn800 C30 y ppee
-    9.200 kg calderería acero PN25
-    5 ud válvula mariposa biexcéntrica dn800 PN25
-    Caudalímetro dn600
-    8.500 ml fibra óptica comunicaciones
-    Cuadro de telecontrol
-    Sistema de alimentación fotovoltaico
-    Equipo de comunicación remota

Descàrregues


Galeria d'imatges