Demolició del dipòsit de San José II i construcció del nou dipòsit de San Miguel


Demolició del dipòsit de San José II i construcció del nou dipòsit de San Miguel

L'obra ha consistit en la demolició de l'antic dipòsit de San José II, fora de servei pel seu mal estat, i en la construcció del nou dipòsit de San Miguel a la mateixa ubicació per assegurar el subministrament d'aigua potable al municipi de Torremolinos. També s'han renovat les conduccions tant d'ompliment com de sortida de l'estructura.

Client:
Aguas de Torremolinos.
Localització:
Màlaga
Període:
Octubre de 2017 - Agost de 2018
Tipus de servei:
Operacions, reparacions i rehabilitacions
Import:
2.667.5220,59 € IVA no inclòs

1.- Execució del dipòsit de 20 000 m³ de capacitat en dos vasos mitjançant estructura de formigó armat constituïda per llosa de 0,45 m d'espessor, murs perimetrals i central de 0,50 m d'espessor, coberta de plaques alveolars suportada per 8 bigues de 0,60 m x 0,75 m i 2 de 0,45 m x 0,75 m, de 56 ml de longitud, suportades por 100 pilars.
 
2.- Execució de casetes de claus i auxiliars amb les vàlvules i les calderes que permeten la correcta regulació i manteniment de les instal·lacions, així com l'accés a l'interior i a la coberta del dipòsit.
 
3.- Connexió del nou dipòsit de San Miguel, tant amb la canonada de subministrament procedent del dipòsit de San José I, com amb la canonada de sortida des del nou

dipòsit amb la xarxa de distribució d'aigua potable existent. S'han renovat tant la canonada de subministrament com la de sortida.
 
El dipòsit té una planta de 57,00 x 81,00 i una alçada mitjana de 6,00, amb una superfície total de 4674 m², cambra de vàlvules i casetes auxiliars a part. Amb aquesta finalitat s'han utilitzat, entre d'altres, 3530 m³ de formigó, 314 666 kg d'acer de tipus B-500-S, 4707 m2 d'impermeabilització de cobertes transitable mitjançant làmina flexible FPO protegida amb llosa filtrant de 8 cm, 6572 kg d'acer inoxidable Schedule 10 en calderes, 13 030 m2, 156 ml de canonada de foneria dúctil de Ø 500 i 143 ml de Ø 350.                            

 
DETALLS

Dades tècniques

Element
Estructura:
Formigó armat
 
Coberta transitable: Plaques alveolars
 
Materials
Formigó Ha-30: 3530 m3
 
Plaques de 20 cm: 4705 m2
 
Interior: Morter 13 030 m2
 
FD Ø 500 156 ml
 

 

Materials
Acer tipus B-500-S: 314 666 kg
  
Formigó Ha-30: 235 m3
 
Coberta: làmina flexible FPO: 4705 m2
 
FD Ø 350 143 ml
 

Materials
Llosa filtrant de 8 cm: 4705 m2
 
Acer inoxidable Sch10: 6.572 kg
 

Descàrregues