Conservació sector 2 de la Xarxa Autonòmica Aragonesa


Conservació sector 2 de la Xarxa Autonòmica Aragonesa

Xarxa bàsica: 215,85 km; Xarxa comarcal: 322,98 km; Xarxa local: 182,70 km; Altres carreteres classificades: 7,38 km; Altres carreteres sense classificar: 19,35 km. Total: 748,26 km.

Client:
Govern d'Aragó
Localització:
Terol
Període:
Juny de 2016 – Maig de 2018
Tipus d'obra:
Carreteres
Import:
2.435.402,27 € (IVA no inclòs)
Arquitecte:
Raúl Moya (Enginyer)

Les operacions de conservació tenen com a objectiu aconseguir unes condicions òptimes de serveis viaris i seguretat a les carreteres, a més de realitzar les feines de manteniment dels elements de la carretera amb una qualitat adequada. 

Les operacions de conservació es dividiran en quatre grups:

- Grup I: Operacions de conservació ordinària de tipus preventiu. 

- Grup II: Operacions de conservació ordinària de tipus corrector. 

- Grup III: Operacions de conservació extraordinària i millora de la seguretat vial: essent aquestes obres de major quantia en relació al mesurament i l'import de les operacions que es realitzen als grups II i I. 

- Grup IV: Operacions de manteniment dels serveis viaris hivernals: inclouen els tractaments preventius antiglaç (estesa de fundents), curatius, retirada i neteja de la neu i del glaç. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Execució d'operacions de conservació:        
- Moviment de terres, neteja i demolicions 
- Reparacions de ferms
- Millores de vorals

- Neteja, millora i reparacions d'obres de fàbrica
- Protecció o reconstrucció de cunetes i cursos d'aigua
- Millora de marges o estabilització de talussos
- Neteja i adequació de l'entorn de la carretera

Prestació de mitjans per a l'execució d'operacions de conservació ordinària de les brigades: 
- Prestació de personal
- Lloguer de maquinària
- Subministrament de materials

Descàrregues


Galeria d'imatges