Conservació sector 3 de la Xarxa Autonòmica Aragonesa

Conservación de la red autonómica Aragón. Sector 3 de Zaragoza.

Conservació sector 3 de la Xarxa Autonòmica Aragonesa

Les operacions de conservació tenen com a objectiu aconseguir unes condicions òptimes de serveis viaris i seguretat a les carreteres, a més de realitzar les feines de manteniment dels elements de la carretera amb una qualitat adequada. Xarxa bàsica: 133,53 km; Xarxa comarcal: 97,38 km; Xarxa local: 54,44 km; Altres carreteres sense classificar: 9,90 km. Total: 295,25 km.

Client:
Govern d'Aragó
Localització:
Saragossa
Període:
Juny de 2016 – Maig de 2018
Tipus d'obra:
Carreteres
Import:
1.001.336 € (IVA no inclòs)
Arquitecte:
Manuel Sáez (Enginyer)

Les operacions de conservació es dividiran en quatre grups:

- Grup I: Operacions de conservació ordinària de tipus preventiu.
 
- Grup II: Operacions de conservació ordinària de tipus corrector. 

- Grup III: Operacions de conservació extraordinària i millora de la seguretat vial: essent aquestes obres de major quantia en relació al mesurament i l'import de les operacions que es realitzen als grups II i I. 

- Grup IV: Operacions de manteniment dels serveis viaris hivernals: inclouen els tractaments preventius antiglaç (estesa de fundents), curatius, retirada i neteja de la neu i del glaç. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Execució d'operacions de conservació:  
- Moviment de terres, neteja i demolicions 
- Reparacions de ferms
- Millores de vorals

- Neteja, millora i reparacions d'obres de fàbrica
- Protecció o reconstrucció de cunetes i cursos d'aigua
- Millora de marges o estabilització de talussos
- Neteja i adequació de l'entorn de la carretera    

Prestació de mitjans per a l'execució d'operacions de conservació ordinària de les brigades: 
- Prestació de personal
- Lloguer de maquinària
- Subministrament de materials

Descàrregues


Galeria d'imatges