Sistema de cloració a la CTCC Besòs


Sistema de cloració a la CTCC Besòs

Subministrament i instal•lació d’un nou sistema de cloració per a les captacions d’aigua de mar a la central tèrmica de cicle combinat (CTCC) de Sant Adrià de Besòs.

Client:
Endesa Generación, S.A.
Localització:
Barcelona
Tipus de servei:
Obres marítimes
Especialitat:
Manteniment de captacions d'aigua de mar

Subministrament i instal•lació d’un nou sistema de cloració per a les captacions d’aigua de mar a la central tèrmica de cicle combinat (CTCC) de Sant Adrià de Besòs. El servei va incloure l’elaboració del projecte d’instal•lació, la neteja hidromecànica d’incrustacions marines, treballs d’obra civil terrestres i de llançament i fondeig de la canonada, i treballs subaquàtics de distribució de la cloració en tres captacions.

Elaboració de projecte, memòria tècnica, plànols, estudi d’alternatives i d’altres. Neteja hidromecànica: neteja d’incrustacions marines a l’interior de la captació central mitjançant el disseny d’una màquina d’hèlix rotativa amb raigs d’aigua a pressió. Treballs d’obra civil terrestres: interconnexió entre la planta d’electrocloració i la bassa d’aportació d’aigua de mar, mitjançant un sistema de doble canonada.

Treballs subaquàtics en la captació central: instal·lació de 600 metres de canonada PEAD DN160 llastrada des de la bassa d’aportació d’aigua de mar fins a la llanterna de captació central. Treballs subaquàtics en llanternes de captació: instal·lació de canonada PEAD DN110 per a la distribució d’hipoclorit des de la llanterna central fins a les llanternes costat Barcelona i costat Badalona.

 
DETALLS

Dades tècniques

Sistema de captació d’aigua de mar

3 captacions de PRFV de DN3000 mm de longitud 600 m.

Sistema de dosificació d’hipoclorit

Q = 85 m3/h V> = 1 m/s [HClO -] = 1,8 g/l

Equips i mitjans

Equip de busseig amb subministrament des de la superfície, comunicació bus-bus i bus-superfície, enregistrament i il•luminació subaquàtica.

Mitjans auxiliars: Pontona i embarcació Paulina 5ª CP2-1.


Galeria d'imatges