Obres de remodelació funcional i mediambiental del port de Coma-ruga a Tarragona


Obres de remodelació funcional i mediambiental del port de Coma-ruga a Tarragona

Optimització funcional i mediambiental de la infraestructura actual mitjançant l'obertura d'un nou accés, la correcció de problemes estructurals i l'eliminació d'aspectes en mal estat, entre altres actuacions.

Client:
Club nàutic Coma-ruga
Localització:
Tarragona
Període:
Desembre 2019 - abril 2021
Tipus d'obra:
Obres marítimes
Import:
1.366.630 € (IVA exclòs)
Amb l'objectiu que el port sigui un element dinamitzador per a la localitat de Coma-ruga i faciliti tot tipus d'activitats marítimes, aquestes obres milloren l'estat de les instal·lacions i corregeixen seriosos problemes estructurals. Des del punt de vista mediambiental, les dues accions més importants són la construcció d'un nou accés i el tancament de la bocana de llevant.
 
Després de la demolició de la passarel·la elevada sobre la platja, es construeix un nou accés a l'alçada de la platja + 0,30 cm. Quant a la bocana de llevant, era imprescindible tapiar-la per evitar la contínua entrada de sorra al port que obligava a dragar gairebé diàriament.
 
Les principals accions constructives realitzades són:
• Tancament de la bocana de llevant
• Obertura de canal entre les dues dàrsenes
• Urbanització del port
• Dragat general de les dàrsenes
• Execució de la Plaça del port
• Ampliació del moll nord
• Instal·lació de nova palanca al pantalà
• Remodelació dels molls de Claraboia Ponent, Claraboia Llevant i Ponent Nord
• Extensió del costat de l'oest del martell
• Formigó de murs submarins
• Treballs subaquàtics amb equip de bussejadors professionals que executen nous molls submarins
• Millora de la zona d'hidrocarburs de ponent.
• Millores a les zones del tanc de dragatge i de l'escar
• Renovació de la instal·lació elèctrica, de la xarxa d'aigua potable, de torretes i cornamuses
• Renovació i adaptació de la il·luminació
• Renovació de la tanca metàl·lica del moll nord
• Fabricació i instal·lació de llast d'amarrament
• Senyalització horitzontal
• Plantació d'arbres
 
DETALLS

Dades tècniques

Dades rellevants
 • 2.400 m³ Enderrocament molls de formigó
 • 13.110 m³ Dragat de materials per a ubicació murs submarins
 • 3.800 m³ Excavació de terres
 • 2.800 m³ Abocament de pedra en banqueta de fonamentació murs
 • 5.400 m³ Farcit de trasdós murs
 • 3.075 m³ Triturat de materials
 • 2.200 m³ Formigó de murs submarins
Recursos humans
 
Treballs terrestres:
 • 1 oficial 1a obra civil
 • 4 peons obra civil
 • 1 oficial 1a paleta
 • 4 peons paletes
 • 1 oficial 1a i 1 auxiliar electricitat
 • 1 oficial 1a i 1 auxiliar jardineria
Treballs subaquàtics:
 • 1 cap d’equip
 • 4 bussejadors professionals
Mitjans mecànics
 • Camió grua de 150 Tn
 • Grua mòbil de 80 Tn
 • Grua mòbil de 50 Tn
 • Camió grua de 30 Tn
 • Hitachi 470 braç llarg
 • Retroexcavadora
 • Pala carregadora
 • Corró vibratori autopropulsat
 • Fresadora de paviment
 • Camió amb bomba de formigonar
 • Estenedora de paviments asfàltics
 • Contenidor de treballs subaquàtics
Descàrregues


Galeria d'imatges