Reparació d'urgència de l'emissari submarí de l'EDAR Mataró


Reparació d'urgència de l'emissari submarí de l'EDAR Mataró

Actuació d'emergència de l'emissari submarí de l'EDAR Mataró: instal·lació de 36 metres de canonada nova per reparar el trencament a un tram de 18 metres de longitud a 600 metres de la costa.

Client:
Simmar, Serveis Integrals del Maresme, S.L.
Localització:
Barcelona
Període:
26/05/22 - 15/07/22
Tipus d'obra:
Obres marítimes
Tipologia:
Depuradores
Import:
87.918,16 € (sense IVA)
L'emissari submarí de l'EDAR de Mataró s'encarrega de descarregar les aigües del sistema de sanejament de la ciutat mitjançant una canonada de DN1000 mm a 2.000 metres.
 
Aquesta infraestructura hidràulica presentava un trencament a un tram de 18 metres de longitud, a 600 metres de la costa, requerint la instal·lació d'urgència 36 metres de canonada nova.
 
L'actuació ha requerit diversos treballs previs com:
 
• Mesurament submarí i posicionament del trencament.
• Disseny de les peces i trams de canonada per a la connexió.
• Apilament i distribució dels materials al port de Mataró.
• Neteja interior dels trams submergits.
• Sanejament dels extrems i eliminació de la canonada deteriorada.
• Alineació i muntatge dels nous trams de canonada.
• Connexió i comprovació hidràulica de funcionament.
• Muntatge d'elements de subjecció específics per al diàmetre de la canonada.
 
Per a la realització d'aquestes actuacions, s'ha comptat amb un equip humà i tècnic amb alta especialització i experiència en obres submarines, així com amb una embarcació de treball condicionada i preparada per fer front a tot tipus d'obres marítimes i submarines.
 
A l'obra ha participat l'equip del departament de treballs subaquàtics d'Acsa, Obres i Infraestructures, compost per 2 caps d'equip i 5 bussejadors professionals.
 
S'han realitzat les següents actuacions:
 
• Reparació i substitució del tram danyat mitjançant la instal·lació de 36 m de canonada nova, realitzant immersions d'entre 100 i 130 minuts.
• Alineació i ajust de les canonades existents desplaçades al llarg de més de 80 m.
• Instal·lació de 12 subjeccions dobles clavades en el fons arenós i desembussi de tots els difusors obstruïts.
• Comprovació del funcionament hidràulic i estructural de la connexió realitzada, retirant el material de treball i deixant el fons net i sense afectació. 
 
Descàrregues


Galeria d'imatges