Servei de neteja, recollida i retirada de residus del mercat comarcal Mercavallès


Servei de neteja, recollida i retirada de residus del mercat comarcal Mercavallès

Servei de neteja, recollida i retirada de residus del mercat comarcal de fruites i verdures, i altres productes alimentaris, Mercavallès, tant del seu interior com del recinte exterior i de l’àrea d’influència de la tanca perimetral.

Client:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Localització:
Barcelona
Període:
Setembre del 2016. 3 anys + 1 any prorrogable.
Tipus de servei:
Serveis urbans
Import:
150.000 €/any.

 El servei consisteix en la neteja integral i recollida, i gestió dels residus  generats a Mercavallès. Es realitza la neteja interior a  totes les zones d’ús comú, passadissos, rampes d’accés, sanitaris, zones reservades als pagesos, oficines, etc. i les zones exteriors com vials i aparcaments, molls, punt de recollida de residus,  zones enjardinades i tanca perimetral del recinte i vials adjacents.

Es proporcionen contenidors adients i es recullen totes les fraccions de residus que es generen, especialment rebuig, matèria orgànica, caixes de plàstic, cartró i palets i es transporten a gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Dimensionament del servei
- Transport de residus.
- Neteja interior instal·lacions.
- Neteja exterior.
- Condicionament zona enjardinada.
- Neteja de zones d’influència.
- Aportació de contenidors necessaris.
- Manteniment punt de recollida de residus.
- Manteniment instal·lacions.
- Treballs de neteja especials.

Mitjans del servei
Mitjans personals:
- 2 conductors.
- 4 operaris de servei.
Mitjans Materials:
- 1 camió ganxo.
- 1 camió recol·lector de càrrega posterior.
- Contenidors metàl·lics de 5, 7 i 12 m³.
- Caixes metàl·liques de 20m3.
- Contenidors autocompactadors.
- Contenidors de 120 i 240 litres.
- 1 escombradora.
- 1 fregadora.
- 1 desbrossadora.
- Eines i material de neteja.

Residus recollits
- Rebuig.
- Matèria orgànica. 
- Cartró.
- Caixes de Plàstic.
- Palets.
- Altres.

Descàrregues