Certificacions - Gestió de residus

Certificacions

 


Nordvert, S.L.U.

ISO 9001 | Sistema de Gestió de la Qualitat

L’empresa disposa d’un sistema de gestió de qualitat que engloba totes les fases dels seus projectes, des de l’adquisició de materials i serveis, l’execució de les obres, la gestió dels acabats, el tancament d’incidències i el servei postvenda. 

ISO 45001 | Sistema de Gestió de la Salut i Seguretat del Treball

L'empresa manté un compromís actiu de prevenció, més enllà de les obligacions legals en matèria de seguretat i salut que permet disminuir els riscos laborals i fomentar una cultura preventiva.

ISO 14001 | Sistema de Gestió Mediambiental

L’empresa compleix amb l’estàndard internacional de gestió ambiental que certifica el compromís amb la prevenció i reducció dels impactes mediambientals de les seves activitats, i la comunicació, sensibilització i formació respecte a tots els aspectes relacionats.

UNE 19601 | Sistema de Gestió de Compliance Penal

L’empresa ha acreditat que posseeix i aplica un conjunt d’eines de caràcter preventiu que garanteixen que l’activitat de l’empresa es desenvolupa d’acord amb les normes legals.

Certificat de Transportista

Autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya com a transportista de residus perillosos i no perillosos, amb número d'inscripció al registre: T-1346.

Certificat de Gestor de Residus

Autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya per a les activitats de separació i transferència de residus de la construcció i de l’excavació a la nostra planta de Lleida amb codi E-1213.10.

Certificat de Gestor de Residus

Autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya per a les activitats de valorització de residus no perillosos i la transferència de residus perillosos i no perillosos a la nostra planta a Torredembarra, amb número d'inscripció al registre: E-460.97.

Certificat de Gestor de Residus

Autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya per a les activitats de gestió de residus orgànics i la seva aplicació agrícola com a fertilitzants amb codi E-1586.15.

Certificado de Gestor de Residuos

Autoritzat per la Direcció General de Sostenibilitat del Govern d'Aragó com a gestor de residus perillosos (AR/GRP-191) i de residus no perillosos (AR/GNPA-336) a la nostra planta a Saragossa.

Certificat de transport Sandach

Autoritzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per al transport de subproductes animals o productes derivats de categoria 3 amb número d'inscripció al registre: S08019194.

Inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) per realitzar serveis biocides a tercers a la indústria ambiental i alimentària, per als tipus 2 i 4, amb número d'inscripció: 0626CAT-SB.

Certificat d'inscripció al Registre d'Empreses amb el risc d'Amiant amb número 62/AB/16