Recollida de fibrociment amb amiant a la ciutat de Barcelona


Recollida de fibrociment amb amiant a la ciutat de Barcelona

Treballs de recollida selectiva de fibrociment amb amiant abandonat als carrers de la ciutat de Barcelona.

Client:
TERSA, Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Localització:
Barcelona
Període:
Setembre 2012 - actualitat
Tipus de servei:
Serveis urbans
Import:
54.000 €/año (IVA exclòs)

El material de fibrociment que conté amiant, al trencar-se, desgastar-se o manipular-se indegudament és perillós para la salut. Les fibres d’amiant poden despendre’s i quedar suspeses en l’aire. Al ser respirades s’introdueixen al pulmó, amb el risc de provocar amb els anys diverses malalties greus.

Si es troba material abandonat que contingui amiant, les administracions es tenen que posar en contacte amb una empresa autoritzada per a portar a terme la tasca de retirada.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant TERSA (empresa participada) té implantat un protocol d'actuació que informa via correu electrònic i/o fax a la nostra empresa per la retirada del material.

 

La societat Nordvert, S.L., empresa Sorigué,  disposa de l’autorització i mitjans per a dur a terme la recollida i gestió de fibrociment amb contingut d’amiant. Inscrits al Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), necessari per les empreses que desenvolupen activitats i operacions en les que el seu personal s’exposa directa o indirectament al contacte amb amiant o amb materials que ho contenguin.

Una vegada realitzat el servei amb el personal, medis i eines adequades per a la  manipulació i transport de fibrociment, Nordvert informa a l'Ajuntament de Barcelona de la finalització de la feina de recollida de materials i correcta gestió.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dimensions del servei
Tipus de residu:
-Fibrociment amb amiant.
Quantitat de residus: 
-4 tones/any.
Quantitats de serveis :
-50 serveis/any.
Disposició dels residus:
-Punt Verd de la Zona de la Vall d’Hebron.
Tipus de serveis:
-A la recollida habitual la resposta és inferior a 24 h.
-En recollida urgent la resposta és inferior a 12 h.

Mitjans personals
Personal:
-1 xofer-operari.
-1 operari.
Requeriments del personal:
-Formació específica (RERA).
-Recurs preventiu.

 

Mitjans materials
Requeriment del vehicle:
-Vehicle condicionat per a la realització del servei de transport de fibrociment.
Equipament  i eines:
-Aspirador amb filtre d’alta eficàcia.
-Contenidor de residus per EPI d’un sol ús.
-Contenidor per EPI a descontaminar.
-Cinta adhesiva.
-Big-bags adaptats.
-Petites eines.
-EPI’s, etc.

Descàrregues


Galeria d'imatges