Gestió integral dels residus generats a l’EDAR de Montornès del Vallès


Gestió integral dels residus generats a l’EDAR de Montornès del Vallès

Servei de gestió integral dels residus de desbast, sorres i llots generats a l’EDAR de Montornès.

Client:
UTE Montornés
Localització:
Barcelona
Període:
De gener del 2015 al 2017
Tipus de servei:
Infraestructures de tractament d'aigües
Import:
220.000 €/any (IVA exclòs)
Especialitat:
Depuradores, Residus inerts

El servei consisteix en la recollida, el transport i la valorització o la disposició final dels residus generats a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Montornès del Vallès. Amb motiu de l’inici de l’explotació de l’EDAR, l’UTE Montornès va contractar la gestió integral de residus a Nordvert.

Des d’aleshores, es duu a terme una gestió integral dels residus generats a l’EDAR i es fa la recollida, el transport i la valorització o la disposició final de les diferents tipologies de residus recollits.

 
DETALLS

Dades tècniques

Punt de recollida

EDAR Montornès.

Tipus de residus

Sorra, llots i residus procedents del desbast.

Quantitat de residus

Desbast: 150 t/any.
Sorra: 500 t/any.
Llots: 11.500 t/any.

Destinació del residu

Desbast: Dipòsit controlat.
Sorra: Dipòsit controlat.
Llots: Aplicació agrícola.

Camions adscrits al servei

3 tractors.
3 banyeres d’alumini.
2 camions cadenes.

Descàrregues


Galeria d'imatges