Galeries del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)

Galeries CAT

Galeries del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)

Subministrament de la canonada actual de formigó armat amb camisa de xapa DN700 per nous trams de canonada de PEAD DN1000 PN12,5, inclosa la construcció de galeries visitables en encreuaments de carretera, claves de tub de formigó DN3000 per a pas de via de FFCC, proves hidràuliques i neteges químiques de les noves conduccions.

Client:
Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)
Localització:
Tarragona
Període:
Març de 2016 - Setembre de 2016
Tipus d'obra:
Manteniment industrial
Import:
1.152.253,20 €

Els treballs consisteixen en quatre actuacions en diferents ramals de les instal·lacions del CAT:  

Actuació 1a (Ramal Constantí - Repsol): Substitució de la canonada existent per 130 ml de tub de PEAD DN1000. Construcció d'una galeria prefabricada de 4,00 x 2,50 m en encreuament de carretera. Treballs de connexió limitats a 14 hores des del moment de la interrupció del servei. 

Actuació 1b (Ramal Constantí - Repsol): Treballs de cobriment, sense cap aturada del servei, de 23 ml de canonada existent amb canals prefabricats de les dimensions 4,00 x 2,75. 

 

Actuació 2 (Ramal Litoral): Substitució de 50 ml de canonada existent per tub de PEAD DN1000. Instal·lació a cel obert i majoritàriament a la galeria existent a sota la carretera, sense tallades de trànsit i limitat a 32 hores a partir del moment en què s'atura el servei.  

Actuació 3 (Ramal Litoral): Substitució de 140 ml de canonada existent per un tub de PEAD DN1000 modificant-ne el traçat. Clava de tub de formigó DN 3000 sota la via de ferrocarril per permetre el pas de la nova canonada. Treballs de connexió limitats a 16 hores des del moment de la interrupció del servei.

 
DETALLS

Dades tècniques

Canonada

320 ml de polietilè PEHD DN 1000 PN 12,50.

53 ml de tub de formigó per a la clava DN3000.

 

Acer

6.500 kg d'acer inoxidable AISI 316 per a la fabricació de peces de calderes, faixes de connexió, suports en T de reforç.

45.000 kg d'acer corrugat B500S per a l'estructura de formigó.

 

Varis

1.300 m3 de formigó per a estructures i massissos.

9.000 m3 d'excavació en rasa.

45 ml de noves galeries amb marcs i canals prefabricades.

Descàrregues


Galeria d'imatges