Instal·lació d'una placa solar fotovoltaica per a l'autoconsum a la seu de Constraula


Instal·lació d'una placa solar fotovoltaica per a l'autoconsum a la seu de Constraula

El servei, executat per l'empresa del grup Axer, consisteix en el subministrament i la instal·lació d'una placa solar fotovoltaica de 78,3 kWp per a l'autoconsum a l'edifici de l'empresa Constraula, situada al carrer Caracas de Barcelona.

Client:
Constraula Enginyeria i Obres, S.A.U.
Localització:
Barcelona
Període:
Març- abril de 2019
Tipus de servei:
Instal·lacions integrals
Tipologia:
Equipaments
Import:
108.702,19S (IVA exclós]
Especialitat:
Instal·lació integral

El treball, realitzat per l'empresa del grup, Axer, ha consistit en el subministrament i la instal·lació d'una placa fotovoltaica per a l'autoconsum de menys de 100kW, segons el RD 15/2018 i el RD 244/2019, al terrat de l'edifici del carrer Caracas número 11 de Barcelona. 

Per tal d'aprofitar al màxim l'espai, les plaques i la resta d'elements, la construcció s'ha integrat en l'estructura existent i ocupa tot l'espai. 

 
DETALLS

Dades tècniques

Elements i sistemes de generació elèctrica
Camp fotovoltaic projectat sobre coberta mitjançant la instal·lació de plaques que s'integren en l'estructura existent. 

Camp fotovoltaic

Compost per 10 sèries paral·leles de 22 plaques en sèrie, 2 sèries en paral·lel de 21 plaques en sèrie i 1 sèrie en paral·lel de 8 plaques en sèrie. Com que cada placa és de 290 Wp 0/+5 Wp, la disposició equival a una potència instal·lada total de 78,3 kWp. Això equival a 66,50 kW nominals evacuats amb 2 inversors de 27 kWn i 1 inversor de 12,5 kWn.

Instal·lació

Les plaques fotovoltaiques s'instal·len seguint l'orientació de l'arquitectura, de 10°SO respecte al sud. Al vessant sud, les plaques s'instal·len de manera coplanar amb la coberta (amb una inclinació de 5°-6°), mentre que al vessant nord s'instal·len inclinades 10° (de 5° a 6° respecte a l'horitzontal). Tot i que es considera que no és òptima, aquesta inclinació permet capturar la màxima irradiació anual per millorar l'eficiència energètica. 

Descàrregues