Construcció de l’edifici Fruitcentre al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny (PCiTAL)


Construcció de l’edifici Fruitcentre al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny (PCiTAL)

Client:
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Localització:
Lleida
Tipus d'obra:
Industrial
Arquitecte:
Miquel Gasulla

Construcció de l’edifici Fruitcentre al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny (PCiTAL)

Construcció d’un edifici format per dos cossos connectats entre si. Un dels cossos conté dues plantes soterrani, una planta baixa i una planta pis, mentre que l’altre compta únicament amb una planta baixa i una planta pis.

La fonamentació es va realitzar amb llosa i l’estructura amb pilars de formigó armat i forjats reticulars. Els murs del soterrani es van construir amb formigó armat de 30 cm de gruix, impermeabilitzats adequadament per la cara exterior.

Els tancaments de la planta baixa es van construir amb panells prefabricats de formigó i, a la planta pis, amb parets de fàbrica de maó aplacada amb pedra natural. El fustam exterior es va instal·lar d’alumini lacat, mentre que la coberta es va realitzar de tipus invertit amb acabats de grava. 

Per al paviment interior es va utilitzar formigó remolinat amb addició de quars a les dues plantes soterrani, de resines a les plantes baixa i pis, i de gres ceràmic als lavabos.

Les divisions interiors es van construir amb envà de totxana, amb acabats d’enguixat reglejat.

El sostre fals es va elaborar amb plaques d’escaiola suspesa i el fustam interior es va construir de fusta envernissada.

 

Galeria d'imatges