Rehabilitació del pont sobre la carretera N-II al municipi de Sant Adrià del Besós, Barcelona


Rehabilitació del pont sobre la carretera N-II al municipi de Sant Adrià del Besós, Barcelona

Obres de reparació del pont sobre la carretera N-II per corregir els efectes de la corrosió i la humitat.

Client:
Infraestructures.cat
Localització:
Barcelona
Període:
Sis mesos
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Import:
749.622,11 €
Amb una longitud de 145 metres, el pont sobre la N-II està constituït per un tauler de 5 bigues de formigó executades “in situ”, de secció doble T de cant i amplària de l'ala inferior variable. A la seva construcció es reconeixen dues etapes: la primera, amb tres bigues i una amplària de 15 metres, es va construir segons projecte de 1941; i la segona, amb un eixamplament de 10 metres, data de 1962. Estructuralment, el tauler es resol amb dos pòrtics de formigó armat, un a cada marge del riu, de 60m de longitud i un tram central de tancament bi-secundat de 25m de longitud. Cada pòrtic compta amb un suport de dues piles i un estrep.
 
En revisar la infraestructura es detecten diversos problemes. A causa de l'increment de volum de les barres oxidades s'ha perdut formigó de recobriment deixant armadures al descobert. En altres punts s'evidencien els 
efectes de la humitat amb eflorescències a les lloses. Per reparar aquests desperfectes, es planeja una rehabilitació que inclou:
 
• Neteja de totes les superfícies amb doll d'aigua a pressió per crear una rugositat i obertura de porositat que afavoreixi l'adherència dels productes a aplicar.
• Aplicació d'inhibidor de corrosió, un producte que interromp el corrent electrolític del procés.
• Pasivat d'armadures i reconstrucció de paraments amb morter tipus R4.
• Reforç de base de piles i de seccions de bigues principals a seccions adjacents a les alineacions de piles, amb fulles de fibres de carboni, allà on la pèrdua de secció d'armat supera el llindar considerat.
• Pintat anticarbonatació de totes les superfícies. 
 
 
DETALLS

Dades tècniques

Pintura anticarbonatació per a la protecció contra la corrosió: 10.431,94 m2
 

Aplicació de doll d'aigua a pressió: 10.431,94 m2

Segellat de juntes de construcció: 290 m

Raspallat manual d'armadures: 1.129,13 m2
Aplicació d'inhibidor de corrosió: 10.431,94 m2
 

Segellat de juntes de dilatació del tauler: 114,24 m

Descàrregues


Galeria d'imatges