Construcció del quart dic de consolidació de la llera a la capçalera del riu Mosoll a Lleida


Construcció del quart dic de consolidació de la llera a la capçalera del riu Mosoll a Lleida

Construcció d'un dic transversal de retenció que garanteixi l'assentament hidrològic dels terrenys de muntanya a la capçalera del riu Mosoll, situada al municipi de La Coma i la Pedra.

Client:
Forestal Catalana S.A.
Localització:
Lleida
Període:
Juny a octubre de 2021
Tipus d'obra:
Altres infraestructures
Import:
241.217,00 € sense IVA

Situat a la comarca de Solsona, el riu Mosoll és un afluent del Cardener. La seva capçalera, situada al municipi de La Coma i la Pedra, sofreix un procés erosiu i per a frenar-lo és necessari construir un quart dic transversal de retenció que garanteixi l'assentament hidrològic dels terrenys de muntanya. Els treballs abasten una conca de 34 hectàrees i inclouen tres etapes diferenciades: camí d'accés, construcció del dic i altres treballs.

El camí d'accés al tercer dic es reconstrueix per operar amb facilitat a la zona de l'obra. En aquesta fase s'elimina la vegetació existent, s'excava la caixa i s'escampa una base de graveta de 20 cm de gruix per a evitar l'excés de fang. Una vegada finalitzats els treballs, es recompon el talús al seu estat original. Addicionalment, es construeix un petit mur d'escullera de 25 m de llarg per 3 d'altura per a consolidar l'últim tram del camí abans del tercer dic i així, poder reconstruir la caixa posterior

Per a la construcció del quart dic es desvia el llit i s'executen els fonaments. Posteriorment, es realitza l'excavació dels ancoratges laterals i es construeix el dic mitjançant gabions.

El nou dic compta amb les següents dimensions:
- Alçada: 6 m.
- Amplària de la coronació: 1 m.
- Amplària en la base: 9 m.
- Secció del desguàs (trapezial), altura d'estreps: 1 m; base: 40 m.
- Pendent de parament aigües amunt: vertical
- Angle de parament aigües avall amb vertical: 45è
- Ample dels fonaments (gabions): 1 m.

Finalment, s'ha repassat amb formigó el camí d'accés i s'ha retirat tot el material sobrant.

 
DETALLS

Dades tècniques

Mur d'escullera amb pedra calcària de 400 a 800 kg - 45 m³
Estesa i piconatge del sòl en tongades de fins a 25 cm - 160 m³
EExcavació per construir camí d’accés - 1200 m³
Subbase de graveta - 240 m³

Excavación en zona de desmunt per a la construcció del dic de gabions - 450 m³
Estructura de gabions - 80m³
Paviment de formigó vibrat
Enderrocs de fonaments de formigó armat - 80m³

Descàrregues


Galeria d'imatges