Codi ètic i polítiques

Codi Ètic

 

Codi ètic

Sorigué porta més de 50 anys treballant en el sector de les infraestructures i serveis amb integritat i transparència; els nostres principis ètics i el respecte per les lleis ens caracteritzen, i tot això cal que es materialitzi en un Codi ètic, que estigui a l'abast de totes aquelles persones que es relacionen amb el grup i on s'evidenciïn els principis d'actuació del personal i de la Direcció de l'organització.

 

Manual per a entitats proveïdores i col·laboradores

Dins del compromís ètic i de bon govern del grup Sorigué, hi neix el nostre Codi ètic, del qual n'esdevé aquest Codi de conducta a entitats proveïdores i col·laboradores, amb el principal objectiu d'assegurar la integració de criteris de responsabilitat social a tots els nivells de la cadena de valor de la nostra companyia.

 

Polítiques

A través de l'aplicació de les nostres polítiques d'empresa, reforcem el nostre compromís amb el nostre equip humà, clients i proveïdors, la nostra implicació en minimitzar l'impacte mediambiental de les nostres activitats i la nostra millora continua per entregar productes i serveis amb elevats estàndards de qualitat.

 

Política de sostenibilitat

En Sorigué ens comprometem a treballar perquè el nostre negoci creixi de manera sostenible i responsable, amb una estructura sòlida i alhora flexible, que permeti la ràpida adaptació a les demandes del mercat, mantenint en tot moment els màxims estàndards en matèria ASG alhora que generem retorn a la societat.

 

Política d'eficiència energètica

Sorigué, en línia amb el seu compromís de sostenibilitat, aposta per un desenvolupament basat en l’eficiència energètica que permeti optimitzar els seus processos.

 

Política d’innovació

Sorigué considera un dels seus pilars estratègics la gestió en matèria d’I+D+i per tal de garantir la competitivitat i la sostenibilitat de les seves activitats. El seu Comitè d'Innovació constitueix un marc de referència per fer extensiva la cultura innovadora a tota l’organització.

 

Política de compliment

Sorigué adopta els principis de transparència, honestedat, legalitat i ètica en totes les activitats que desenvolupa. En conseqüència, l'empresa treballa respectant la legislació vigent, perquè el seu negoci creixi de manera legítima i sigui exemple de compromís amb una cultura de compliment normatiu.

 

Política de Comunicació

La comunicació, tant interna com externa, s'entén en Sorigué com a un pilar imprescindible per aconseguir els reptes estratègics del grup. El Departament de Comunicació i Relacions Institucionals és l'executor de la política de comunicació i materialitza, articula i potència aquest factor estratègic en tota l'organització i en tots els seus grups d'interès, d'acord amb els principis ètics i valors de Sorigué.

 

Política d'Innocuïtat Alimentària

Les empreses del grup Acsa, Obres i Infraestructures i Coutex, dins de les àrees de Tecnologia i Serveis, han implementat un sistema d'innocuïtat alimentària amb l'objectiu de garantir la qualitat i la seguretat de la prestació dels serveis relacionats amb les xarxes de proveïment d'aigua potable.

 

Política de Seguretat Vial

L'empresa del grup Sorigué Acsa Conservació, especialitzada en la conservació de carreteres, ha implantat un sistema de gestió de la Seguretat Viària amb l'objectiu de reforçar el seu compromís amb la mobilitat segura tant per al personal intern com per a la ciutadania usuària de la via.