Instal·lació geotèrmica per a calefacció a l'alberg Núria, a la Vall de Núria.


Instal·lació geotèrmica per a calefacció a l'alberg Núria, a la Vall de Núria.

Amb l'objectiu de maximitzar el consum energètic de l'alberg de la Vall de Núria amb fonts d'energia renovables, s'hi ha instal·lat un sistema geotèrmic per a la climatització.

Client:
Agència Catalana de la Joventut. Generalitat de Catalunya
Localització:
Girona
Període:
Abril de 2019 - desembre de 2019
Tipus de servei:
Subministraments i muntatges industrials
Import:
723.361,35 €
L'obra ha inclòs el desmuntatge de les calderes dièsel existents; la remoguda de la terra per a la instal·lació de canonades; l'execució de pous de captació de 120 m de profunditat; la instal·lació de les diferents bombes de calor geotèrmiques intercanviadores d'energia; la nova sala de màquines; i la instal·lació de plaques fotovoltaiques per alimentar les bombes geotèrmiques.
 
Els treballs s'han iniciat amb el desmuntatge de la instal·lació existent, tasca que incloïa la inertització i desballestament dels antics dipòsits de gasoil. Després s'ha rebaixat el terreny en una esplanada propera a l'alberg i s'han executat els 38 pous geotèrmics.
 
Posteriorment, s'han excavat rases a través de les quals s'han col·locat i soldat canonades de polietilè. Aquests canons conflueixen en unes arquetes i mitjançant uns tubs de major diàmetre accedeixen a la sala de màquines. Aquesta sala s'ha renovat íntegrament, millorant els tancaments i impermeabilitzant el sostre.
Al seu torn, s'han instal·lat el conjunt d'equips que constitueixen la instal·lació, bombes geotèrmiques, intercanviadors, dipòsits d'expansió, dipòsits d'acumulació d'aigua calenta sanitària (ACS), grups de bombament, etc. Tots aquests equips s'han interconnectat a través de tubs de pressió PP-R.
 
Un cop finalitzada la instal·lació, s'han realitzat proves de circulació, pressió i control. Finalment, s'ha legalitzat la instal·lació elèctrica i la instal·lació de climatització.
 
DETALLS

Dades tècniques

Transport dels materials i la maquinària al muntacàrregues del cremallera de la Vall de Núria.
 
Execució de 38 pous geotèrmics a 120 metres de profunditat.
 
Més de 1.000 m³ de remoguda de la terra per a la realització de rases i rebaixos de terreny.
 
Instal·lació de 5.200 metres de canonada de polietilè amb diàmetres de 40 i 75 mm.
Instal·lació de 4 arquetes geotèrmiques de 10 sortides enterrades.
 
Realització de proves d'estanquitat i pressió de la instal·lació.
 
Subministrament i instal·lació de 4 bombes de calor geotèrmiques de la marca NIBE de 60 kW.
Instal·lació elèctrica de la nova sala de màquines i integració del control de la instal·lació existent al sistema de control centralitzat de climatització.

 

Subministrament i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb potència total de 30 kWp al sostre de l'alberg.
Descàrregues


Galeria d'imatges