Planta per a la valorització de runes


Planta per a la valorització de runes

Planta per a la valorització de runes i la venda d'àrids reciclats a Torredembarra, Tarragona.

Localització:
Tarragona
Tipus de servei:
Gestió de valorització
Especialitat:
Valorització de residus de la construcció

Propietari: Nordvert, S.L.

Planta de reciclatge de residus procedents de la construcció. Es tracten els residus recollits amb camions i contenidors propis, i també els que aporten altres transportistes i petits constructors particulars. Codi de Gestor E-460.97.

El procés de reciclatge implica una sèrie de fases i equips moderns amb l’objectiu d’aconseguir la màxima valorització del residu.
D’aquesta manera, es respon al criteri de finalització del tractament fixat per la Directiva 

Marc Europea de residus 2008/98.
L’àrid reciclat, obtingut a partir del procés de valorització de les runes, té diferents usos depenent del seu origen i la seva composició.
 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals

Localització: Partida Coll de Creu, Camí Arbusara, s/n. 43830 Torredembarra (Tarragona).

Residus tractats: 4.500 t/any.

Residus valoritzats: 1.540 t/any.

Processos de reciclatge

Fases:
Preselecció del residu.
Extracció de sorres (trómel).
Separació de materials mitjançant cabina de triatge: metalls fèrrics, fustes, paper i cartró, plàstic i residus no aprofitable.
Trituració i selecció de rebuig net.

Utilització àrid reciclat

Subproductes:
Material reciclat per reblerts.
Àrids per sòl i grava.
Àrids en formigons compactats amb corró.
Àrids en formigons en massaÀrids en prefabricats: plaques alveolars, llambordes, xemeneies, etc.

Descàrregues


Galeria d'imatges