Alforja


Alforja

Cuarcitas del Mediterráneo, S.A. (Cumesa)
Ctra. Comarcal 242, km. 57,5
43365 Alforja (Tarragona)
T +34 977 816 076 - F +34 977 816 536

Localització:
Tarragona
Marca:
Cumesa, Sorigué
Formatos de venta:
Big bag, Granel

Els àrids porfídics Alforja es caracteritzen per tenir unes propietats físiques i mecàniques molt particulars, amb una gran resistència a la fragmentació i al desgast. S'utilitzen com a balast en l'execució de la superestructura de les vies de ferrocarril i en capes de rodolament de carreteres d'altes prestacions.


Àrids

SORRA SECUNDARI (T‑0/5)
Assentament de canonades i reblerts
EA > 45
SORRA TERCIARI (T‑0/5)
Barreges asfàltiques
EA > 75
BALAST (T‑31,5/50)
Xarxa de ferrocarril convencional i alta velocitat
LA < 14
ESCULLERA
Contenció de murs
GRAVETA TRITURADA (T‑11/22)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 55
GRAVETA TRITURADA (T‑10/16)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 55
GRAVETA TRITURADA (T‑2/6)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 55
GRAVETA TRITURADA (T‑5/11)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 55
GRAVETA TRITURADA (T‑4/8)
Barreges asfàltiques d'altes prestacions
CPA > 55
TOT‑U ARTIFICIAL (T‑0/32)
Subcapes de terminació en seccions de ferms
D=2,33 gr/cm3
TOT‑U ARTIFICIAL (T‑0/20)
Subcapes de terminació en seccions de ferms
D=2,33 gr/cm3
TERRA SELECCIONAT
Reblerts de terraplens
IP < 5

Galeria d'imatges


Certificacions

Vols adquirir aquest producte?
Contacta amb nosaltres.
+34 977 816 076
aridos@sorigue.com