Planta de tractament de residus, separació i transferència


Planta de tractament de residus, separació i transferència

Propietari: Nordvert, S.L.

Localització:
Lleida
Tipus de servei:
Gestió de valorització
Especialitat:
Transferència de residus municipals

Planta de tractament de residus procedents de la construcció. Residus recollits amb camions i contenidors propis, així com els que porten altres transportistes. Codi Gestor E-1213.10.

El procés de reciclatge implica una sèrie de fases i equips moderns amb l'objectiu d’aconseguir la màxima valorització del residu.

D’aquesta manera, la nostra companyia respon al criteri de finalització del tractament fixat per la Directiva Marco Europea de residus 2008/98.

 
DETALLS

Dades tècniques

Dades generals

Localització: Partida Rufea s/n (Lleida).
Residus tractats (t / any o kg / any):
Fusta: 277 t/any.
Runes: 8.420 t/any.
Plàstic: 410 kg/any.
Ferralla: 5 t/any.
Escombraries de la construcció: 37 t/any.
Paper i cartró: 25 t/any.
Restes vegetals: 4 t/any.

Processos del reciclatge

Preselecció del residu.
Extracció de sorres (trómel).
Separació de materials mitjançant cabina de triatge: metalls fèrrics fustes, paper i cartró, plàstics i residus no aprofitables.
Trituració i selecció del rebuig net.

Usos del residu tractat

Subproductes de l’àrid reciclat:
Material reciclat per a reblerts.
Àrids per terres i grava.
Àrids en formigons compactats amb corró.
Àrids en formigons en massaÀrids en prefabricats: plaques alveolars, llambordes, xemeneies, etc.

Descàrregues


Galeria d'imatges