Complex industrial de la Plana del Corb

Instalaciones asfálticas de La Plana del Corb
Instalaciones asfálticas de La Plana del Corb 2
Instalaciones asfálticas de La Plana del Corb 3
Instalaciones asfálticas de La Plana del Corb 4
Tornar

Complex industrial de la Plana del Corb

Aquest centre productiu va néixer fa més de 25 anys com un lloc per a l’extracció d’àrids. Actualment aquest complex, situat al municipi de Balaguer (Lleida), concentra un seguit d’instal·lacions industrials orientades al món de la construcció. 

A més, s’hi desenvolupen activitats agroindustrials i s’hi ubiquen el laboratori de recerca de Sorigué i un centre de processament de materials pesants. A la Plana del Corb s’hi ubicarà, a més, l’edifici de PLANTA. 

Entre les instal·lacions d’aquest complex industrial, en destaquen:

Planta de processaments d’àrids

Instal·lació d’extracció i tractament d’àrids, amb una capacitat de més de dos milions de tones anuals, per a la fabricació d’àrids naturals i artificials. 

Instal·lacions asfàltiques

Dues plantes d’aglomerat en calent, una planta de lligants per a la fabricació d’emulsions bituminoses i betums modificats, i una planta d’aglomerat en fred.

Planta d'envasament de productes per a reparació en fred

Instal·lació totalment automatitzada per a la fabricació i envasament d'una àmplia gamma de productes per a la reparació de tota mena de paviments.
 

Instal·lacions de prefabricats de formigó

Una fàbrica de tubs de formigó armat de gran diàmetre i marcs, per a obres de sanejament; i tres fàbriques de dovelles per a revestiment de túnels executats amb tuneladora.

Planta de formigó

Planta de fabricació de formigó per a camió cisterna.

Planta mòbil de grava-ciment

Planta de fabricació de grava-ciment amb una capacitat de 500 t/h. 

Centre de processament i interpretació de materials pesants

Instal·lació de separació i concentració dels materials pesants (entre els quals or) presents en els dipòsits al·luvials processats en la instal·lació d’àrids.

Taller de maquinària

Instal·lacions agroindustrials

Molí d’oli i assecador de cereals.