Xarxa de fred i calor per a la connexió a l'Hospital del Mar

Districlima Hospital del Mar

Xarxa de fred i calor per a la connexió a l'Hospital del Mar

Construcció de la infraestructura necessària per al subministrament d'energia tèrmica a l'Hospital del Mar, des de l'actual xarxa principal de distribució de calefacció i refrigeració del Districte 22@ de l'àmbit del Poblenou.

Client:
Districlima
Localització:
Barcelona
Període:
Juny de 2016 - Gener de 2017
Tipus d'obra:
Xarxes de distribució fred-calor
Import:
4.667.180,81 €

L'obra consisteix en la instal·lació de canonades d'aigua calenta i freda preaïllades per tal de connectar l'Hospital del Mar de Barcelona amb la xarxa principal, al carrer Ramón Turró cantonada amb el carrer Badajoz.

Els diàmetres de la canonada estan compresos entre els 450 i 500 mm per a la canonada d'aigua freda i entre els 250 i 300 mm per a la canonada d'aigua calenta. La longitud total del traçat de la canalització és de 1.800 m.

El traçat urbà pel qual discorre la xarxa presenta una elevada densitat de població i trànsit, a més d'un subsòl complicat amb problemes de freàtic. Per resoldre aquestes dificultats, s'ha dut a terme l'execució de perforacions horitzontals, excavació de pous en mina i exhauriment d'aigua mitjançant sistema Well Point.

L'abast dels treballs ha inclòs les següents labors, en aquest ordre: aixecament del paviment existent a la calçada, excavació en rasa, execució de perforacions horitzontals i excavacions en mina, instal·lació de canalitzacions i derivacions amb tots els seus accessoris, realització de neteges i proves de funcionament, farciment, estesa i compactació de la rasa, pavimentació i urbanització.

A causa de l'ajustat i compromès termini d'execució de l'obra, s'ha executat en tres trams simultanis.

 
DETALLS

Dades tècniques

Tipus de canonades:
Acer preaïllat

Material de l'aïllament:
Escuma de poliuretà

Protecció exterior:
Polietilè d'alta densitat

Diàmetres:
Fred ø 500/450 mm
Fred ø 300/250 mm
 

Longitud del traçat:
1.800 m aprox.

Longitud de les canonades:
Xarxa de fred: 3.494 m
Xarxa de calor: 3.515 m

Excavació en rasa:
Amplada: 3,5 m
Profunditat: 2-4 m

Apuntalament: 
Calaixos de blindatge

Nivell freàtic: 
Exhauriment Well Point

Encreuaments singulars:
4 claves
5 excavacions en mina
Ronda Litoral

Claves:
3 x tub d'acer ø 800 mm 
Long. total = 277 m

Descàrregues


Galeria d'imatges