Projectes d'innovació

 
 

Projectes d'innovació

El departament, en coordinació amb les àrees de negoci del grup, desenvolupa dos projectes vinculats a la investigació en l'àmbit de les aigües residuals urbanes.

Projecte Electrowetland:

Investigació i desenvolupament d'una nova tecnologia per millorar l'eficiència en el procés d'eliminació de la matèria orgànica en aigües residuals, al mateix temps que recupera energia elèctrica.

L'objectiu és millorar el rendiment dels sistemes wetlands, i genera un avantatge competitiu per a l'empresa en el mercat de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR).

La investigació pretén perfeccionar els sistemes wetlands, a través de la incorporació de sistemes bioelectroquímics, per tal de millorar l'eficiència en els processos d'eliminació de la matèria orgànica, al mateix temps que busca recuperar energia elèctrica perquè sigui reutilitzada en el monitoratge de tot el procés.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 98.830,20 €. Objectiu temàtic: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Projecte Watertur:

Investigació en noves tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l'aigua en instal·lacions turístiques. La investigació té com a objectiu desenvolupar tecnologies innovadores per optimitzar i dotar de major intel·ligència els principals punts de consum i depuració d'aigua, principalment a l'àrea recreativa i als diferents sistemes de tractament que existeixen en una instal·lació hotelera.

El projecte busca aplicar una tecnologia avançada en el tractament de les aigües grises −aigües usades que provenen de l'ús domèstic com el rentat d'estris i de roba, així com el bany de les persones−, mitjançant la implementació d'un aiguamoll amb configuració de mur vertical i tecnologia bioelectroquímica per a generació d'energia.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut per a tot el projecte de 516.776,40€ i en detall per a Sorigué de 44.045,95€. Objectiu temàtic: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Tots dos projectes es desenvolupen en col·laboració amb el centre tecnològic Leitat i han estat subvencionats per l'agència ACC1Ó, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Projecte ResActiv
Recerca que pretén desenvolupar una tecnologia que transformi els residus pneumàtics fora d'ús i el material bioestabilitzat (residu que fins ara no s'ha estudiat amb noves tecnologies) en un nou filtre de carbó activat. L'objectiu és que aquest nou producte sigui capaç d'absorbir males olors, metalls pesants, matèria orgànica i contaminants emergents en el tractament d'aigües i de derivats.

D'una banda, el projecte ResActiv té com a objectiu elaborar un producte de gran valor afegit per al sector de la gestió d'aigües en el marc de l'economia circular. D'altra banda, aposta per reduir la quantitat de residus que acaben a l'abocador i donar una sortida als residus que fins ara no s'han pogut avaluar materialment ni energètica.

El projecte ResActiv està desenvolupat totalment per Sorigué. En la seva primera fase, el grup comptarà amb el suport de l'Institut Carnot MICA (França), l'especialitat del qual és l'estudi del carbó activat.

La recerca compta amb el suport dels ajuts Nuclis d'R+D per a projectes d'economia circular que concedeix l'agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i està finançada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Projecte Beyond-Waste
La recerca té com a objectiu principal desenvolupar tecnologies per a aïllar i obtenir cel·lulosa procedent de diferents residus generats en les EDAR, aconseguir una gestió més controlada i, alhora, minimitzar l'impacte ambiental que pugui produir-se, amb el propòsit de valorar aquests residus en els seus diferents usos potencials dins d'una estratègia d'economia circular.

Aquesta recerca busca establir una tecnologia capaç d'extreure cel·lulosa a partir de residus provinents de la unitat de garbellat i dels fangs generats en les Estacions Depuradores d'Aigua Residual (EDAR) per a transformar-ho en nanocel·lulosa, producte d'alt valor afegit, amb grans perspectives comercials, considerat material 100% biodegradable i reciclable, de grans propietats mecàniques i capacitat aïllant per ser utilitzat com a matèria primera en diferents aplicacions industrials.

El projecte Beyond-Waste és desenvolupat per Sorigué i comptarà amb el suport del centre de recerca Tecnalia, especialitzat en l'estudi de la nanocel·lulosa.

La investigació compta amb el suport de les Ajudes Nuclis d'R+D per a projectes d'economia circular que concedeix l'agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i està finançada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) amb un ajut de 127.809,71 €.

Projecte Aqua-Gox

Aquest projecte té com a propòsit sintetitzar i desenvolupar prototips de membranes a escala piloto basades en nanotecnologia, per a la seva utilització en escenaris de depuració i reutilització d'aigües. Els prototips són testats en un entorn real d'una planta pilot instal·lada en una EDAR a Barcelona. Aquests nanomaterials atorguen a la membrana unes altes propietats hidràuliques que permeten un estalvi energètic rellevant, generant un nou producte més sostenible. Aquesta millora implica un salt tecnològic respecte al tractament convencional.

El projecte Aqua-Gox desenvolupat per Sorigué amb el suport de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

Aquest projecte està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i gràcies a l'ajuda incentivada per la convocatòria de projectes locals “Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental” presentats en forma individual amb resolució EMC / 2755/2017 i un ajut de 123.360,46 €.

Entre 2012 i 2020, des del laboratori d’investigació s’han dut a terme, entre d’altres, les següents projectes d’R+D+I:

Tubotex: projecte l'objectiu del qual és la fabricació de canonades a partir d'una tecnologia amb nous materials, que substituiran el formigó armat en la producció de canonades de grans dimensions.  El projecte ha comptat amb l'aprovació del Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Nou sistema de col·locació de mescles ultrafines (AUTL-PLUS): projecte que optimitza les característiques funcionals d'una capa de rodament amb elevades prestacions pel que fa al fregament, tot garantint el mínim gruix de capa i aconseguint-ne una major robustesa. El projecte ha estat finançat pel Centre de Desenvolupament Tècnic Industrial (CDTI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Mescles bituminoses d’altres prestacions formulades amb noves tecnologies a baixa temperatura (MB2t): ha estat desenvolupat per un consorci de cinc empreses del sector liderades per Sorigué, en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC) ) i finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial espanyol (CDTI).

Neoballast: creació d’un balast d’alt rendiment, de llarga duració i ecològic. El nou disseny busca superar les dues deficiències de les vies del ferrocarril: la degradació de la pista i les emissions de soroll i vibracions. El projecte inclòs al programa Horitzó 2020, i es duu a terme en col·laboració amb COMSA, Dynamics, Structures and Systems International, Talleres Felipe Verdés i Mapei.

Emulsió d’altes prestacions per al reciclatge en fred: desenvolupada per Sorigué, l’emulsió ECL2REC permet aconseguir una mescla amb una major cohesió a les primeres fases, fet que la transforma en una alternativa sostenible per a les obres de rehabilitació estructural de ferms envellits.

Ús eficient del fresatge: dut a terme en exclusiva per Sorigué i que investiga l’augment de l’eficiència del reciclatge en planta.

Albepav: desenvolupament de mescles temperades mitjançant la incorporació de vidre reciclat per reduir l’efecte del «heat island» o «illa de calor» en el paviment, en col·laboració amb COMSA, Progeo i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest projecte ha comptat amb el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Emulsions bimodals: projecte de millora de la viscositat de les emulsions concentrades actuals a partir de la distribució diferencial de la mida de les partícules. Desenvolupat en exclusiva per Sorigué.

Ferm segur: En col·laboració amb dues de les divisions del grup Applus+, IDIADA i Energy & Industry, Sorigué participa en el projecte “Future Roads Energy and Adherence Knowledge”. El projecte pretén ampliar el coneixement en els processos d'adherència pavimento-pneumàtic en diferents condicions de prestació de servei. L'objectiu d'aquest consorci és desenvolupar avanços en el disseny de ferms, en la capacitat de predicció del comportament del conjunt i conèixer en major mesura quals són els factors que condicionen les prestacions del paviment.

Sequ2: Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica d'un procés industrial que pretén la valorització de material retirat de carreteres al final de la seva vida útil. Aquest projecte té com a objectiu complementar les línies de reciclatge existents avui dia, donant resposta a aquelles situacions en les quals les limitacions tècniques no permeten la seva inclusió o l'augment de la seva taxa per les vies actualment en aplicació.

Piezoroad: Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar elements generadors elèctrics basats en l'ús de pegats piezoelèctrics que puguin instal·lar-se de manera extensiva en el paviment de carreteres. Compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Smartmove: Desenvolupament d'una tecnologia basada en els marcadors magnètics amb l'objectiu d'augmentar la seguretat preventiva dels vehicles autònoms que circulin per la carretera. Aquest sistema pretén reforçar els sistemes convencionals fonamentats en detecció d'obstacles i guiat mitjançant cambres o LIDAR. Desenvolupat en col·laboració amb Elecnor i l'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Compta amb el finançament de ACCIÓ, en el marc de la convocatòria “Nuclis de Recerca industrial i desenvolupament experimental”, per al desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT.

Entre els anys 2011 i 2014, Sorigué va participar en el projecte “Desenvolupament a nivell comercial d'una eina per gestionar eficientment la programació del reg en parcel·les en base a imatges tèrmiques d'alta resolució”, juntament amb Codorniu, IRTA i IAS-CSIC. El projecte va rebre el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc de la convocatòria Innpacto de l'any 2011.

Gràcies al desenvolupament d'aquest projecte, s'ha aconseguit desenvolupar una eina que permet a l'agricultor/a regar eficientment, ja que coneix en tot moment l'estat hídric de cadascuna de les subzones d'una parcel·la, fet que suposa un avançament important en l'eficiència de la gestió de grans superfícies.