Projectes d'innovació

Projectes d'innovació

El Departament d'Innovació, en coordinació amb les àrees de negoci del grup, desenvolupa dos projectes vinculats a la investigació en l'àmbit de les aigües residuals urbanes i l'economia circular.

Low-E

El projecte Low-E té com a objectiu general fer front a l’escassetat d’aigua a través del desenvolupament d’un nou sistema de dessalinització eficient energèticament per tractar aigües de diversa salinitat, recuperant el 100% de l’aigua i arribant al desitjat abocament zero, o Zero Liquid Discharge.

El projecte Low-E té com a objectiu general fer front a l’escassetat d’aigua a través del desenvolupament d’un nou sistema de dessalinització eficient energèticament per tractar aigües de diversa salinitat, recuperant el 100% de l’aigua i arribant al desitjat abocament zero, o Zero Liquid Discharge.

Aquesta recerca vol desenvolupar un sistema basat en la tecnologia de desionització capacitiva (CDI) per dessalinitzar aigua de mar. Aquesta tecnologia permet minimitzar el consum energètic i suposa una alternativa més competitiva a l’osmosi inversa, el sistema més actualitzat en l’actualitat. Per altra banda, els nostres socis alemanys treballen en una tecnologia de posttractament de la salmorra generada per la tecnologia CDI, que consisteix en una tecnologia tèrmica impulsada per energia solar.

El projecte Low-E està desenvolupat pel departament d’innovació de Sorigué i compta amb el recolzament del centre de recerca Tecnalia.

La investigació forma part d’un projecte internacional de la convocatòria “Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental de component internacional Catalunya-Alemanya” composat per 3 socis, l’empresa Tinnit GmbH, la Universitat de Colònia TH Köln y Sorigué, empresa que exerceix com a líder del projecte. Aquesta línia de finançament la concedeix l’agència per la competitivitat de les empreses ACCIÓ, de la Generalitat de Catalunya, amb un pressupost de  360.978,40€ i una ajuda de 144.800,23 €. 

Water Harmony

El projecte Water Harmony és un projecte col·laboratiu que té com a objectiu principal tancar el cicle de l’aigua mitjançant l’harmonització de bones pràctiques globals, a partir de la implementació de conceptes de gestió de l’aigua sans i intel·ligents que tractin els desafiaments emergents i mobilitzin a les parts interessades.

El projecte Water Harmony és un projecte col·laboratiu que té com a objectiu principal tancar el cicle de l’aigua mitjançant l’harmonització de bones pràctiques globals, a partir de la implementació de conceptes de gestió de l’aigua sans i intel·ligents que tractin els desafiaments emergents i mobilitzin a les parts interessades.

En el marc d’aquest projecte, Sorigué investiga, juntament amb Leitat, la síntesi de nanofibres mitjançant la tècnica d’electrospinning amb l’objectiu de retenir i eliminar diversos tipus de contaminants de l’aigua residual (patògens, metalls pesats, microplàstics i productes farmacèutics) mitjançant un sistema d’elevada permeabilitat, i, per tant, energèticament eficient. La selectivitat de la tecnologia permetrà obtenir diverses qualitats d’efluent que podrà ser reutilitzat per a ús agrícola o domèstic.

En el transcurs d’aquesta investigació s’ha realitzat també un estudi de caracterització de la qualitat de l’aigua respecte els microplàstics en diverses etapes del tractament. Aquest estudi, realitzat conjuntament amb el grup TecnATox de la Universitat Rovira i Virgili, té per objectiu avaluar l’eficàcia en l’eliminació de microplàstics dels diferents tractaments d’aigua.

La investigació forma part d’un projecte internacional de la convocatòria WaterWorks2017 ERA-NET Cofund composat per 12 socis europeus, a més de socis xinesos, nord-americans, australians i de Singapur, tots ells liderats per la Norwegian University of Life Sciences, en un projecte d’aproximadament 2 milions d’euros. En concret, Sorigué compta amb el finançament de CDTI amb un pressupost de 423.857€ i una ajuda de 169.542€.

Desorech

Desorech és un projecte de recerca i desenvolupament que té per objectiu millorar la qualitat del plàstic reciclat per a ser reutilizat. A partir de 2021 i en els propers tres anys es treballarà en l'evaluació d'una tecnologia que desodoritzi els envasos de plàstic reciclat per a produir material net i lliure d'olors que pugui ser aprofitat per a la indústria. 
 

Desorech és un projecte de recerca i desenvolupament que té per objectiu millorar la qualitat del plàstic reciclat per a ser reutilizat. A partir de 2021 i en els propers tres anys es treballarà en l'evaluació d'una tecnologia que desodoritzi els envasos de plàstic reciclat per a produir material net i lliure d'olors que pugui ser aprofitat per a la indústria. 
La tecnologia desenvolupada permetrà eliminar les olors dels envasos amb la finalitat d'oferir un material d'alta qualitat per a ser reutilitzar a la industria a partir de processos de baix impacte ambiental. Sectors com la cosmètica, la higiene o l'alimentació podran donar nous usos a aquests recursos i respondre a la demanda en augment del mercat de solucions sostenibles.
Desorech aposta per la transició entre l'economia lineal, basada en l'extracció de materies primeres a partir de recursos limitats i l'economia circular, enfocada a la reutilització de prodcutes reciclats com a font de matèries primeres i productes en un cicle tancat.
El projecte Desorech és desenvolupat per Sorigué i compta amb el recolzament del grup de recerca d'Enginyeria per a l'Economia Circular (I4EC) de la Universitat d'Alacant com a expert en descontaminació de matrials plàstics utilitzats. 
Aquest projecte està finançat per la línia d'ajudes "Nuclis de R+D" per a projectes d'economia circular d'ACCIÓ, l'Agnència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC). L'ajuda concedida és de 150.000€.

Lloval

El projecte estudia i avalua la valorització dels fangs produïts a les estacions de tractament d’aigua potable mitjançant-ne l’aprofitament com a substitut de matèries primeres al sector industrial. L’objectiu és aconseguir incorporar-les a la cadena productiva i donar a aquest residu un alt valor afegit per a un ampli mercat d’aplicacions.

El projecte estudia i avalua la valorització dels fangs produïts a les estacions de tractament d’aigua potable mitjançant-ne l’aprofitament com a substitut de matèries primeres al sector industrial. L’objectiu és aconseguir incorporar-les a la cadena productiva i donar a aquest residu un alt valor afegit per a un ampli mercat d’aplicacions.
 
Es realitza un estudi per a caracteritzar els fangs de potabilització i avaluar les diverses possibilitats d’ús a les indústries de la construcció i la cimentera. S’espera que el material pugui ser aprofitat com a substitut parcial d’algunes matèries primeres, ajudant així a la reducció de la petjada de carboni i a fer un consum menor d’energia i de recursos naturals, a més d’augmentar la vida útil de les pedreres.
 
També s’avalua l’aplicació del material en la producció de materials zeolítics (mineral aluminosilicat microporós) mitjançant tractaments d’activació tèrmica. La solució tecnològica de més projecció es complementarà amb una anàlisi de viabilitat tècnica, econòmica i ambiental que en garanteixi l’aplicació industrial.
 
Aquesta recerca busca noves oportunitats de valorització que s’ajustin al principi de jerarquia de tractament dels residus establert a la Unió Europea, a la Directiva 2008/98 / CE, pel que comportarà un seguit de beneficis ambientals derivats de l’aprofitament d’uns materials que fins ara tenien com a destí l’abocador o per a condicionament de terrenys.
 
El projecte Lloval està desenvolupat per Nordvert, l’empresa de Sorigué especialitzada en la gestió de residus, amb el recolzament del Departament d’Innovació del grup. Es va presentar el 2019 a la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de projectes que fomenten l’Economia Circular, i se li va concedir l’ajuda màxima sol·licitada per l’ARC i amb el recolzament d’Acció, l’Agència per la competitivitat de l’empresa de de la Generalitat de Catalunya. 

IntelWATT

L'objectiu del projecte és desenvolupar solucions intel·ligents, innovadores i rendibles per a indústries amb consums d'aigua i energia elevats. D'acord amb la Directiva Marc Europea de l'Aigua, el projecte vol proporcionar exemples reals de producció sostenible d'aigua i energia a partir de la reutilització d'aigua, l'extracció de productes d'alt valor afegit, la producció d'energia verda i la reducció a zero de la descàrrega de sòlids.

L'objectiu del projecte és desenvolupar solucions intel·ligents, innovadores i rendibles per a indústries amb consums d'aigua i energia elevats. D'acord amb la Directiva Marc Europea de l'Aigua, el projecte vol proporcionar exemples reals de producció sostenible d'aigua i energia a partir de la reutilització d'aigua, l'extracció de productes d'alt valor afegit, la producció d'energia verda i la reducció a zero de la descàrrega de sòlids.

Es realitzaran proves en instal·lacions d'Espanya, Grècia i Alemanya. Sorigué validarà la incorporació d'un tren de processos composat per tecnologies d'electrodiàlisi reversa (RED) i destilació per membrana (MD) utilitzant energia solar que serà instal·lada al col·lector de salmorres de Castellgalí (Barcelona).

El projecte intel WATT és un projecte de tres anys i mig de durada coordinat pel Centre Nacional d'Investigacions Científiques "Demokritos", de Grècia, i amb un consorci format per 20 socis entre entitats públiques i privades provinents de set paisos. Està finançat pel programa H2020 de la Unió Europea (Grant Agreement  No 958454).

Water Mining

El projecte té com a objectiu promoure la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua i el paquet d’Economia Circular de la Unió Europea, a partir de la demostració i validació de solucions innovadores de gestió de recursos hídrics a gran escala, combinades amb la recuperació de recursos de valor agregat extrets de recursos alternatius d’aigua. El projecte està format per 38 socis públics i privats de 12 països i es realitzaran demostracions a quatre ubicacions: Espanya, Xipre, Portugal i Itàlia.

El projecte té com a objectiu promoure la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua i el paquet d’Economia Circular de la Unió Europea, a partir de la demostració i validació de solucions innovadores de gestió de recursos hídrics a gran escala, combinades amb la recuperació de recursos de valor agregat extrets de recursos alternatius d’aigua. El projecte està format per 38 socis públics i privats de 12 països i es realitzaran demostracions a quatre ubicacions: Espanya, Xipre, Portugal i Itàlia.

Sorigué participa a la implementació de un bioreactor de membrana anaerobi (AnMBR) combinat amb un sistema parcial de nitrificació / annamox a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) que opera a La Llagosta (Barcelona).

Aquest sistema permet recuperar del corrent principal de la EDAR nutrients (fòsfor) i energia, al temps que s’obté aigua d’alta qualitat per a la seva reutilització a la indústria i/o amb finalitats agrícoles.

Aquest projecte està finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea per la recerca i la innovació.

Electrowetland

Investigació i desenvolupament d'una nova tecnologia per millorar l'eficiència en el procés d'eliminació de la matèria orgànica en aigües residuals, al mateix temps que recupera energia elèctrica.

Investigació i desenvolupament d'una nova tecnologia per millorar l'eficiència en el procés d'eliminació de la matèria orgànica en aigües residuals, al mateix temps que recupera energia elèctrica.

L'objectiu és millorar el rendiment dels sistemes wetlands, i genera un avantatge competitiu per a l'empresa en el mercat de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR).

La investigació ha perfeccionat els sistemes wetlands, a través de la incorporació de sistemes bioelectroquímics, per tal de millorar l'eficiència en els processos d'eliminació de la matèria orgànica, al mateix temps que ha buscat la recuperació d’ energia elèctrica perquè sigui reutilitzada en el monitoratge de tot el procés. El desenvolupament de les activitats del projecte ha donat lloc a les següents conclusions principals:

  • En els reactors a escala laboratori (pre-pilot) s’han trobat diferències en la capacitat d’eliminació de la DQO de les aigües residuals entre els sistemes electroactius granulars (60-80%) i els seus respectius controls (30-50%) durant el període hivernal. Pel que fa als sistemes tubulars, la seva integració en el llit filtrant no ha suposat millores en la eficiència de depuració de la DQO ni en els sistemes de flux horitzontals ni verticals. En relació a la resta de nutrients (N i P) no s’han trobat diferències amb els wetlands convencionals.
  • L’antracita és el millor material granular en termes de generació d’energia elèctrica respecte dels testats (antracita, grava i carbó de coc)
  • Tant els sistemes amb elèctrodes tubulars com granulars són capaços de generar energia de forma continuada durant períodes superiors a 1 any.

El dispositiu d’emmagatzematge, transformació i utilització d’energia dissenyat i construït funciona correctament per tal d’alimentar una sonda de pH i registrar els valors obtinguts en un arxiu .xls en una targeta micro-SD.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 98.830,20 €. Objectiu temàtic: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Watertur

Investigació en noves tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l'aigua en instal·lacions turístiques. La investigació té com a objectiu desenvolupar tecnologies innovadores per optimitzar i dotar de major intel·ligència els principals punts de consum i depuració d'aigua, principalment a l'àrea recreativa i als diferents sistemes de tractament que existeixen en una instal·lació hotelera.

Investigació en noves tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l'aigua en instal·lacions turístiques. La investigació té com a objectiu desenvolupar tecnologies innovadores per optimitzar i dotar de major intel·ligència els principals punts de consum i depuració d'aigua, principalment a l'àrea recreativa i als diferents sistemes de tractament que existeixen en una instal·lació hotelera.

El projecte busca aplicar una tecnologia avançada en el tractament de les aigües grises −aigües usades que provenen de l'ús domèstic com el rentat d'estris i de roba, així com el bany de les persones−, mitjançant la implementació d'un aiguamoll amb configuració de mur vertical i tecnologia bioelectroquímica per a generació d'energia.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut per a tot el projecte de 516.776,40€ i en detall per a Sorigué de 44.045,95€. Objectiu temàtic: Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Tots dos projectes es desenvolupen en col·laboració amb el centre tecnològic Leitat i han estat subvencionats per l'agència ACC1Ó, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ResActiv

Recerca que pretén desenvolupar una tecnologia que transformi els residus pneumàtics fora d'ús i el material bioestabilitzat (residu que fins ara no s'ha estudiat amb noves tecnologies) en un nou filtre de carbó activat.

Recerca que pretén desenvolupar una tecnologia que transformi els residus pneumàtics fora d'ús i el material bioestabilitzat (residu que fins ara no s'ha estudiat amb noves tecnologies) en un nou filtre de carbó activat. L'objectiu és que aquest nou producte sigui capaç d'absorbir males olors, metalls pesants, matèria orgànica i contaminants emergents en el tractament d'aigües i de derivats.

D'una banda, el projecte ResActiv té com a objectiu elaborar un producte de gran valor afegit per al sector de la gestió d'aigües en el marc de l'economia circular. D'altra banda, aposta per reduir la quantitat de residus que acaben a l'abocador i donar una sortida als residus que fins ara no s'han pogut avaluar materialment ni energètica.

El projecte ResActiv està desenvolupat totalment per Sorigué. En la seva primera fase, el grup comptarà amb el suport de l'Institut Carnot MICA (França), l'especialitat del qual és l'estudi del carbó activat.

La recerca compta amb el suport dels ajuts Nuclis d'R+D per a projectes d'economia circular que concedeix l'agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i està finançada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

Beyond-Waste

La recerca té com a objectiu principal desenvolupar tecnologies per a aïllar i obtenir cel·lulosa procedent de diferents residus generats en les EDAR, aconseguir una gestió més controlada i, alhora, minimitzar l'impacte ambiental que pugui produir-se, amb el propòsit de valorar aquests residus en els seus diferents usos potencials dins d'una estratègia d'economia circular.

La recerca té com a objectiu principal desenvolupar tecnologies per a aïllar i obtenir cel·lulosa procedent de diferents residus generats en les EDAR, aconseguir una gestió més controlada i, alhora, minimitzar l'impacte ambiental que pugui produir-se, amb el propòsit de valorar aquests residus en els seus diferents usos potencials dins d'una estratègia d'economia circular.

Aquesta recerca busca establir una tecnologia capaç d'extreure cel·lulosa a partir de residus provinents de la unitat de garbellat i dels fangs generats en les Estacions Depuradores d'Aigua Residual (EDAR) per a transformar-ho en nanocel·lulosa, producte d'alt valor afegit, amb grans perspectives comercials, considerat material 100% biodegradable i reciclable, de grans propietats mecàniques i capacitat aïllant per ser utilitzat com a matèria primera en diferents aplicacions industrials.

El projecte Beyond-Waste és desenvolupat per Sorigué i comptarà amb el suport del centre de recerca Tecnalia, especialitzat en l'estudi de la nanocel·lulosa.

La investigació compta amb el suport de les Ajudes Nuclis d'R+D per a projectes d'economia circular que concedeix l'agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya i està finançada per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) amb un ajut de 127.809,71 €.

Aqua-Gox

Aquest projecte té com a propòsit sintetitzar i desenvolupar prototips de membranes a escala piloto basades en nanotecnologia, per a la seva utilització en escenaris de depuració i reutilització d'aigües.

Aquest projecte té com a propòsit sintetitzar i desenvolupar prototips de membranes a escala piloto basades en nanotecnologia, per a la seva utilització en escenaris de depuració i reutilització d'aigües. Els prototips són testats en un entorn real d'una planta pilot instal·lada en una EDAR a Barcelona. Aquests nanomaterials atorguen a la membrana unes altes propietats hidràuliques que permeten un estalvi energètic rellevant, generant un nou producte més sostenible. Aquesta millora implica un salt tecnològic respecte al tractament convencional.

El projecte Aqua-Gox desenvolupat per Sorigué amb el suport de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

Aquest projecte està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc de el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i gràcies a l'ajuda incentivada per la convocatòria de projectes locals “Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental” presentats en forma individual amb resolució EMC / 2755/2017 i un ajut de 123.360,46 €.

Entre 2012 i 2020, des del laboratori d’investigació s’han dut a terme, entre d’altres, les següents projectes d’R+D+I:

Tubotex

Projecte l'objectiu del qual és la fabricació de canonades a partir d'una tecnologia amb nous materials, que substituiran el formigó armat en la producció de canonades de grans dimensions.

Projecte l'objectiu del qual és la fabricació de canonades a partir d'una tecnologia amb nous materials, que substituiran el formigó armat en la producció de canonades de grans dimensions. El projecte ha comptat amb l'aprovació del Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Nou sistema de col·locació de mescles ultrafines (AUTL-PLUS)

Projecte que optimitza les característiques funcionals d'una capa de rodament amb elevades prestacions pel que fa al fregament, tot garantint el mínim gruix de capa i aconseguint-ne una major robustesa.

Projecte que optimitza les característiques funcionals d'una capa de rodament amb elevades prestacions pel que fa al fregament, tot garantint el mínim gruix de capa i aconseguint-ne una major robustesa. El projecte ha estat finançat pel Centre de Desenvolupament Tècnic Industrial (CDTI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Mescles bituminoses d’altres prestacions formulades amb noves tecnologies a baixa temperatura (MB2t)

Ha estat desenvolupat per un consorci de cinc empreses del sector liderades per Sorigué, en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques d’Espanya (CSIC) ) i finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial espanyol (CDTI).

Neoballast

Creació d’un balast d’alt rendiment, de llarga duració i ecològic. El nou disseny busca superar les dues deficiències de les vies del ferrocarril: la degradació de la pista i les emissions de soroll i vibracions.

Creació d’un balast d’alt rendiment, de llarga duració i ecològic. El nou disseny busca superar les dues deficiències de les vies del ferrocarril: la degradació de la pista i les emissions de soroll i vibracions. El projecte inclòs al programa Horitzó 2020, i es duu a terme en col·laboració amb COMSA, Dynamics, Structures and Systems International, Talleres Felipe Verdés i Mapei.

Emulsió d’altes prestacions per al reciclatge en fred

Desenvolupada per Sorigué, l’emulsió ECL2REC permet aconseguir una mescla amb una major cohesió a les primeres fases, fet que la transforma en una alternativa sostenible per a les obres de rehabilitació estructural de ferms envellits.

Ús eficient del fresatge

Dut a terme en exclusiva per Sorigué i que investiga l’augment de l’eficiència del reciclatge en planta.

Albepav

Desenvolupament de mescles temperades mitjançant la incorporació de vidre reciclat per reduir l’efecte del «heat island» o «illa de calor» en el paviment, en col·laboració amb COMSA, Progeo i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Desenvolupament de mescles temperades mitjançant la incorporació de vidre reciclat per reduir l’efecte del «heat island» o «illa de calor» en el paviment, en col·laboració amb COMSA, Progeo i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest projecte ha comptat amb el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Emulsions bimodals

Projecte de millora de la viscositat de les emulsions concentrades actuals a partir de la distribució diferencial de la mida de les partícules. Desenvolupat en exclusiva per Sorigué.

Sequ2

Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica d'un procés industrial que pretén la valorització de material retirat de carreteres al final de la seva vida útil.

Estudi de la viabilitat tècnica i econòmica d'un procés industrial que pretén la valorització de material retirat de carreteres al final de la seva vida útil.

Aquest projecte té com a objectiu complementar les línies de reciclatge existents avui dia, donant resposta a aquelles situacions en les quals les limitacions tècniques no permeten la seva inclusió o l'augment de la seva taxa per les vies actualment en aplicació.

Ferm segur

En col·laboració amb dues de les divisions del grup Applus+, IDIADA i Energy & Industry, Sorigué participa en el projecte “Future Roads Energy and Adherence Knowledge”.

En col·laboració amb dues de les divisions del grup Applus+, IDIADA i Energy & Industry, Sorigué participa en el projecte “Future Roads Energy and Adherence Knowledge”.

El projecte pretén ampliar el coneixement en els processos d'adherència pavimento-pneumàtic en diferents condicions de prestació de servei.

L'objectiu d'aquest consorci és desenvolupar avanços en el disseny de ferms, en la capacitat de predicció del comportament del conjunt i conèixer en major mesura quals són els factors que condicionen les prestacions del paviment.

Piezoroad

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar elements generadors elèctrics basats en l'ús de pegats piezoelèctrics que puguin instal·lar-se de manera extensiva en el paviment de carreteres. 

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar elements generadors elèctrics basats en l'ús de pegats piezoelèctrics que puguin instal·lar-se de manera extensiva en el paviment de carreteres. Compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el finançament del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Smartmove

Desenvolupament d'una tecnologia basada en els marcadors magnètics amb l'objectiu d'augmentar la seguretat preventiva dels vehicles autònoms que circulin per la carretera.

Desenvolupament d'una tecnologia basada en els marcadors magnètics amb l'objectiu d'augmentar la seguretat preventiva dels vehicles autònoms que circulin per la carretera. Aquest sistema pretén reforçar els sistemes convencionals fonamentats en detecció d'obstacles i guiat mitjançant cambres o LIDAR.

La investigació, sota el nom de “Desenvolupament d'un sistema redundant de seguretat de conducció en carreteres per a vehicles autònoms, SMARTMOVE", és desenvolupada en col·laboració amb Elecnor i l'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Compta amb el finançament de ACCIÓ, en el marc de la convocatòria “Nuclis de Recerca industrial i desenvolupament experimental”, per al desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT.

Entre els anys 2011 i 2014, Sorigué va participar en el projecte “Desenvolupament a nivell comercial d'una eina per gestionar eficientment la programació del reg en parcel·les en base a imatges tèrmiques d'alta resolució”, juntament amb Codorniu, IRTA i IAS-CSIC. El projecte va rebre el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc de la convocatòria Innpacto de l'any 2011.

Gràcies al desenvolupament d'aquest projecte, s'ha aconseguit desenvolupar una eina que permet a l'agricultor/a regar eficientment, ja que coneix en tot moment l'estat hídric de cadascuna de les subzones d'una parcel·la, fet que suposa un avançament important en l'eficiència de la gestió de grans superfícies.