Sorra fina 0/2


Sorra fina 0/2

Àrid indicat per a morters, capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics. AF – 0/2– R.

Família:
Àrids
Marca:
Sorigué
Centre de producció:
Cerdanyola del Vallès
Subfamília:
Arenes
Formatos de venta:
Big bag, Granel, Sac 25 kg

Àrid molt fi sotmès a procés de trituració i classificació; amb una composició bàsicament silícia, de textura regular i homogènia, i un contingut molt baix en fins, així com un alt equivalent de sorra.

Aplicacions

Fabricació de morters.
Fabricació de formigons no estructurals.

 

Usos generals d’edificació.
Usos generals de jardineria.
Usos específics en rebliments com a capa granular en obra civil i infraestructures.

 
Descàrregues


Galeria d'imatges