Consola de control


Consola de control

Descripció tècnica del mobiliari operatiu per a centres de control 24x7.

El disseny de la consola de control es fa mitjançant xapa d’acer de 2 i 3 mm de gruix per a la part pròpiament estructural (laterals i estructura central), alumini de 2 mm de gruix per a la part del pont de monitors i l’embellidor frontal, i amb compacte d’alta densitat de 18 mm i 6 mm de gruix per a la superfície de treball, el lateral i les portes d’accés a l’interior.

El procés de mecanització utilitzat és tall amb làser, plegatge, soldadura i pintat al forn per als elements d’acer, tall amb centre de mecanització i lacat al forn per als elements d’alumini, i tall amb centre de mecanització, poliment i aplicació d’oli protector per als elements de compacte d’alta densitat.

La consola disposa d’un espai habilitat per efectuar les connexions d’alimentació, dades, telèfon, etc. dels elements que ho necessitin i els elements auxiliars que componen el sistema de control. Aquests elements s’ubiquen a la zona interior de l’estructura central i estan integrats en una canalització tancada.

La incorporació d’una porta abatible per la part frontal de la consola permet accedir fàcilment a aquest espai per poder dur a terme les tasques de manteniment, fins i tot amb la consola en estat operatiu.

Així mateix, els peus laterals de la consola disposen d’un espai intern que permet el pas de tots els cables elèctrics necessaris d’una manera oculta i ordenada, i permeten accedir i manipular l’interior mitjançant unes portes laterals integrades a la part interior dels laterals mateixos.

La superfície de treball té habilitat un espai per poder conduir tots els cables des de la part superior de la consola cap a la part interior de manera ordenada, de manera que queden endreçats i semiocults. La mateixa superfície integra un element d’ofimàtica de nivell usuari a la part superior perquè l’operador hi pugui fer connexions puntuals còmodament.

Els monitors de visualització se suporten mitjançant braços ergonòmics multiposició i fixats al pont de monitors. Aquest pont incorpora un sistema de guiatge que permet col·locar els monitors en qualsevol punt de tota la seva longitud segons calgui, tant per requeriment de l’operador com per possibles ampliacions de les configuracions existents.

També disposa d’un sistema d’il·luminació perimetral de color blau habilitat a la zona exterior dels laterals de la consola, amb una funció estètica, però al mateix temps de delimitació de l’espai que ocupa la consola de control.

Opcionalment, a les cares laterals exteriors de la consola es pot mecanitzar l’anagrama corporatiu sol·licitat, incorporant-hi un metacrilat opal blanc. Aquest anagrama duu una retroil·luminació posterior que aporta una funció estètica al conjunt.

La consola de control està dissenyada de manera que pot adquirir qualsevol forma o configuració en funció de les necessitats o especificacions del client, així com incorporar qualsevol tipus d’accessori, com ara un compartiment tancat d’equips, compartiments de calaixos o suports de PC.

El disseny de la consola s’ha dut a terme complint les principals normatives d’ergonomia actuals:
Normativa espanyola UNE-EN 527-1 (desembre de 2011), de mobiliari d’oficina, taules de treball i escriptoris.
Normativa espanyola UNE-EN ISO 11064-4 (febrer de 2005), de disseny ergonòmic de centres de control, distribució i dimensions dels llocs de treball.
Normativa espanyola UNE-EN ISO 9241-5 (setembre de 1999), de requisits ergonòmics per a treballs d’oficina amb pantalles de visualització de dades (PVD), concepció del lloc de treball i exigències posturals.

De la mateixa manera, els elements que configuren la consola, així com també tots els accessoris i complements que formen o poden formar-ne part, compleixen totes les normatives i els certificats de qualitat internacionals.

 

Galeria d'imatges