Xarxa d’aigua de Barcelona


Xarxa d’aigua de Barcelona

Manteniment i conservació de la xarxa d’aigua potable i connexió dels nous edificis i instal•lacions, a més de la realització d’obres de renovació i/o implantació de la nova canonada a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Client:
Aigües de Barcelona
Localització:
Barcelona
Període:
De 1959 a 2019
Tipus de servei:
Xarxes de distribució

Aquest servei inclou treballs programats i no programats en 23 municipis habitats per tres milions de persones. Els treballs no programats impliquen la reparació de totes les avaries que puguin afectar la xarxa. Els treballs programats inclouen la connexió a la xarxa de Aigües de Barcelona dels nous edificis i instal·lacions. 

A més, es realitza la renovació de la canonada i/o d’implantació de la nova canonada, els seus accessoris i elements associats. Els treballs consisteixen en l’obertura de rasa, la col·locació de la nova canonada, el seu emplenament i la reposició final de paviment. L’empresa disposa d’un sistema de gestió 24 hores, els 365 dies de l’any.

 
DETALLS

Dades tècniques

Servei de manteniment

Nre. de connexions de servei:
3.000 connexions noves/any.
13 connexions/dia.
 
Avaries ateses:
6.000 avaries/any.
17 avaries/dia.
 
Actuacions RERA:
1.150 actuacions/any. 
 

Obres de renovació o de nova canonada:

Km de canalització:
4.600 km totals de xarxa.
 
Nova canalització:
70-75 km/any.
3300 ml/dia.
 
Renovació de vàlvules i altres elements:
500 actuacions/any

Tipologia de canonades

Dimensions:
Petits diàmetres: entre 90 mm i 300 mm.
Grans diàmetres: entre 400 mm i 1.600 mm.
 
Materials de les canonades:
Polietilè
Fosa dúctil
Formigó armat amb camisa de xapa, altres.


Galeria d'imatges