• Cast
 • Cat
 • Eng
 • Fra

Manteniment dels espais verds públics de Tiana


Manteniment dels espais verds públics de Tiana

Treballs de neteja, conservació, manteniment, renovació, condicionament i/o millora de tots els elements del verd urbà públics del municipi de Tiana. Aquest servei no inclou la gestió de l'arbrat viari.

Client:
Ajuntament de Tiana
Localització:
Barcelona
Període:
Setembre 2018 Durada: 4 anys (+ 2 anys)
Tipus de servei:
Manteniment d'espais verds

L’àmbit d'aplicació del servei està format per espais de titularitat municipal com :

 • Parcs, jardins i places de Tiana
 • Espais verds en equipaments municipals com ara escoles, escoles bressols, zona poliesportiva, entre d'altres
 • Espais de transició amb l'entorn natural i solars urbans.
 • Voreres, marges, murs i talussos.
 • Jardineres i altres contenidors de vegetació.
 • Elements de vialitat (Rotondes, mitjanes, etc)

Així doncs, entre les principals tasques de jardineria en aquest servei, destaca:
Manteniment de l’arbrat dels parcs, jardins i places.

 • Manteniment de la xarxa hidràulica.
 • Manteniment dels paviments de les zones verdes.
 • Servei de neteja de les zones verdes
 • Realització de l’inventari amb suport informàtic lliure així com la gestió informatitzada del servei.
 • Millores complementaries per a l’adequació dels principals parcs  del municipi  com Parc Dr. Barraquer, Parc Mascaró, Parc Can Puig carbó, entre d'altres 

Per la realització dels servei s'apliquen un conjunt de criteris ambientals així com aspectes socials en quant a la contractació.

 
DETALLS

Dades tècniques

Tipus d’espais
Parcs i Jardins:
48655 m2
 
Recintes municipals:
35178 m2
 
Solars, marges i zones de desbroç:
42.285 m2
 

Superfície
Gespa:
4.501 m2
 
Prat:
49.113 m2
 
Arbustiva:
2.720 m2
 
Arbrat:
938 ut
 
 

Paviment dur:
12.255 m2
 
Paviment tou:
12.630 m2
 
TOTAL:
126.118 m2
 

Descàrregues


Galeria d'imatges