230 habitatges a Sevilla Este


230 habitatges a Sevilla Este

Construcció d'edifici principal de 190 habitatges i dos mòduls de 20 habitatges cadascun, per a un total de 230 habitatges, garatges, locals comercials i locals terciaris a la zona de Sevilla Este.

Client:
Edificio Goya 63, S.L.
Localització:
Sevilla
Període:
Agost de 2018 (18 mesos)
Tipus d'obra:
Residencial
Import:
20 845 801 € (IVA no inclòs)
Arquitecte:
ATRIO, Estudio de Arquitectura, S.L.P.

Construcció d'un total de 230 habitatges, garatges i locals distribuïts en un edifici amb cabuda per a 190 habitatges i dos mòduls enfrontats amb capacitat per a 20 habitatges més cadascun a la zona de Sevilla Este, a Sevilla.

La fonamentació i la contenció de terres s'executen mitjançant llosa de fonamentació i murs de formigó armat. Estructura portant mitjançant pilars i pantalles de formigó armat i estructura horitzontal en forjats reticulars de cassetons perduts i lloses massisses de formigó armat.

Tancament de façana compost per revestiment multicapa, paret de tres quarts de maó ceràmic perforat per revestir i extradossat autoportant lliure. Sistema envoltant sobre rasant en façanes mitjançant sistema SATE, plafó composite d'alumini i plafó composite de ciment-fusta segons la zona.

Cobertes compostes per capa de formació de pendent de morter M-5, impermeabilització bicapa adherida LBM(SBS)-30-FV+ LBM(SBS)-40-FV, capa separadora de geotèxtil i capa de regulació de morter de ciment M-5 de 4 cm. A la coberta de vols s'hi inclou paviment de rajola ceràmica de 14 x 28 cm; al terrat de zones comunes, rajola aïllant i filtrant de 85 mm de paviment de formigó porós de 35 mm; i al terrat privatiu, paviment amb rajoles de gres de 30 x 30 cm i sòcol ceràmic.
 
Divisions interiors executades en plaques de cartró guix, amb doble paret de tres quarts en separacions entre habitatges i ús terciari i zones comunes i locals sense ús definit.
 
Revestiment d'esglaó a l'escala interior de gres porcellànic en espais habitables; paviment laminat de classe 32 i sòcol en habitatges; paviment de rajoles de gres porcellànic setinat de gran format en habitatges i paviment continu de formigó en massa i/o imprès a zones d'altres usos. Paviment amb llamborda, paviment de rajoles de colors, de gespa artificial, en rajoles de terratzo i paviment de piscina de tarima sintètica en espais no habitables.

 
DETALLS

Dades tècniques

Termini d'execució
18 mesos.
 
Fonamentació / estructura
16.694 m3 de formigó en fonamentació i estructura.

41.687 m2 d'encofrat.

1.747.354 kg d'acer corrugat B500S.

Obra de paleta
72.624 m2 de placa de cartró guix en extradossats, envans i sostres.

44.864 m2 de fàbrica de maó en formació de paret de tres quarts, paredons i encobriments.
 

Revestiments
40.310 m2 d'enrajolats i paviments.

11.685 m2 de façana sistema SATE.

Descàrregues