Obrint camí
Sorigué

Emulsió bituminosa catiònica de trencament ràpid ECR2 de l'article 213 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG3) i les recollides en la norma UNE EN 13808.

Aplicacions

Regs d'adherència.
Regs de guarit.

Especificacions

Característiques

Unitats

Norma

Especificacions

Mín.

Màx.

Polaritat de les Partícules

 

UNE EN 1430

Positiu

Contingut de lligant

per cont. d'aigua

%

UNE EN 1428

58

62

per destil·lació

UNE EN 1431

> 58

-

Contingut d'oli destil·lat

%

UNE EN 1431

≤ 2

0

Viscositat Saybolt Furol a 25ºC

s

NLT-138

-

65

Residu de tamisat per

tamís 0,5 mm

%

UNE EN 1429

-

≤ 0,1

tamís 0,16 mm

-

NPD

Tendència a la sedimentació (7 dies)

%

UNE EN 12847

-

10

Adhesivitat

% cobriment

UNE EN 13614

≥ 90

-

Mètode de recuperació
Evaporació segons EN 13074

Penetració a 25ºC

Tipus d

0,1 mm

UNE EN 1426

60

Punt d'estovament

Tipus d

ºC

UNE EN 1427

≥ 43

Punt de Fragilitat Fraas

ºC

UNE EN 125593

 

<0