Obrint camí
Sorigué

Betum modificat amb polímer per a la fabricació de barreges bituminoses en capa de rodadura d'altes prestacions: drenantes i discontínues. Compleix les especificacions corresponents al marcatge CE.

Especificacions

Característiques

Unitats

Norma

Especificacions

Mín.

Màx.

Assaig sobre
el betum original

Penetració, 25ºC

0,1 mm

UNE EN 1426

45

80

Punt d'estovament A i B

ºC

UNE EN 1427

≤ 60

 

Cohesió Força - Ductilitat

ºC

UNE EN 13589

≥ 2

 

UNE EN 13703

Pèndol de Vialit

 

UNE-EN 13588

-

-

Punt d'Inflamació

ºC

ISO 2592

≥ 235

 

Punt de Fragilitat Fraas

ºC

UNE EN 12593

-

≤ -12

Recuperació Elàstica a 25ºC

%

UNE EN 13398

≥ 50

 

Estabilitat a l'emmagatzematge

Dif. A i B

ºC

UNE EN 13399

-

≤ 5

UNE EN 1427

Dif. Pen

0,1 mm

UNE EN 13399

-

≤ 9

UNE EN 1426

Durabilitat - Resistència
a l'envelliment EN 12607-1

Canvi de massa

%

UNE EN 12607-1

-

≤ 1,0

Penetració retinguda

% p.o.

UNE EN 1426

≥ 60

 

Augment del Pt.º d'estovament

ºC

UNE EN 1427

-

≤ 10