Obrint camí
Sorigué

Barreges bituminoses. Part 2: Barreges bituminoses per a capes primes

Especificacions

Granulometria

UNE EN 13108-2

 

• Tamís 11,2

 

100%

• Tamís 8

 

94%

• Tamís 5,6

 

48%

• Tamís 4

 

24%

• Tamís 2

 

19%

• Tamís 0,5

 

11%

• Tamís 0,063

 

5,1%

Contingut de lligant

UNE EN 13108-2

Bmin 5,0 (5,0% s/m)

Tª de la barreja

UNE EN 12697-13

165 a 190 ºC

Sensibilitat a l'aigua

UNE EN 13108-20 (Annex D.3)

ITSR90

Contingut de buits

UNE EN 13108-20 (Annex D.2)

ViNR (16,6%)