Obrint camí
Sorigué

Barreges bituminoses. Especificacions de materials. Part 1: Formigó bituminós

Especificacions

Granulometria

UNE EN 13108-1

 

• Tamís 22

 

100%

• Tamís 16

 

100%

• Tamís 8

 

68%

• Tamís 4

 

43%

• Tamís 2

 

31%

• Tamís 0,5

 

15%

• Tamís 0,25

 

10%

• Tamís 0,063

 

5%

Contingut de lligant

UNE EN 13108-1

Bmin 4,4 (4,4% s/m)

Tª de la barreja

UNE EN 12697-13

140 a 180 ºC

Sensibilitat a l'aigua

UNE EN 13108-20 (Annex D.3)

ITSR80 (>85%)

Contingut de buits

UNE EN 13108-20 (Annex D.2)

 

Màxim

 

Vmax 6

Mínim

 

Vmin 4

Buits en els àrids minerals

UNE EN 13108-20 (Annex D.2)

VMAmin 14 (>15%)

Resistència a la deformació permanent

UNE EN 13108-20 (Annex D.6)

 

Disp peq. Pendent de la rodada

 

WTSAIR 0,07

Valors Marshall per a aplicació en aeroports

UNE EN 13108-20 (Annex D.10)

 

Estabilitat mínima

 

Smin 12,5 (>15)

Fluència

 

F 2 (2-3%)

Quocient

 

Qmin 4